Prievardžių vertimų pavyzdžiai (rusų-lietuvių kalbomis)

Prievardis pridedamas vardas, titulas. Kartais senuose dokumentuose surandami tokie prievardžiai kartu su vatdais bei pavardėmis, kuriuos ne visai aišku, kaip išversti. Tikimės, kad šis žodynėlis ateis į pagalbą.

 

Sutinkama rusiškai

 

Versti į lietuvių kalbą

       
 

вдова, удова, которая есть вдовою, wdowa

 

našlė

 

девка

 

mergina

 

дочъка

 

duktė

 

сирота (убогая сирота)

 

našlaitė

 

жона

 

žmona

 

матъка

 

motina

 

братанна

 

brolienė

 

Довкгяловая вдова

 

Daugėlos našlė

 

Вдова Даркгевая

 

Dargio našlė

 

Вдова Мартиновая Кгабрияловича

 

Martyno našlė, Gabrieliaus marti

 

Левковая вдова Домановича

 

Levko našlė, Domano marti

 

Хоружиное Ошменское Θлерыяновое Добкевича, которая есть вдовою

 

Ašmenos vėliavininko Flerijono žmona, Dabkaus marti, kuri yra našlė

 

Вдова Марина Мацковая Станевича

 

Marina, Mackaus našlė, Stanio marti

 

Михайловая вдова Чеховая Галжка

 

Michailo Čecho našlė Galžka

 

Миколаевая Летенксая вдова Ганна

 

Mikalojaus Letenskio našlė Ona

 

Настасъя Глебовна Миколаевая Юръевича вдова

 

Anastazija, Glebo duktė, Mikalojaus našlė, Jurgio marti

 

Яновая Мневская вдова Зоθея Ждановна

 

Jono Mnevskio našlė Zofija, Ždano duktė

 

Пани Павловая Есмановая Богдана Григоръевна Горская вдова

 

ponia Povilo Jesmano našlė Bogdana, Grigorijaus Gorskio duktė

 

Алжбета Войтеховая

 

Elžbieta, Vaitiekaus žmona

 

Fatma Ischakówna

 

Fatma, Ischako duktė

 

Галена Плонянская

 

Elena (?) Plonianskio žmona (ar duktė)

 

Марина Тризниная

 

Marina, Triznos žmona

 

Ганна ЩаснянкаOna

 

Ščasno duktė

 

Бернатовая Макгдалена

 

Bernoto žmona Magdalena

 

Миколаевна Альжбета

 

Mikalojaus duktė Elžbieta

 

Панлинская Малкгорета

 

Panlinsko žmona (ar duktė) Margarita

 

Яцутиная Оксюта

 

Jacučio žmona Oksiuta

 

Петрашко Зузанна

 

Petraškos žmona (?) Zuzana

 

Ганна Московка Гринюковая

 

Ona Maskvietė, Griniuko žmona

 

Каска Лаврыновая Ейсмонътовая

 

Kaska, Lauryno Eismonto žmona

 

Барбара Томковая Венцлавовича

 

Barbora, Tomkaus žmona, Venclovo marti

 

Рожа Петъровая Стубулинская

 

Rožė, Petro Stubulinskio žmona

 

Iвановая Голубовая Марына

 

Ivano Golubo žmona Marina

 

Янушовая Петковича Богдана

 

Jonušo žmona, Petkaus marti Bogdana

 

Станиславовая Полонъская Каска

 

Stanislovo Polonskio žmona Kaska

 

Борисовая Коптевна Марина

 

Boriso žmona, Kopto duktė Marina

 

Адамовая Ганъна Петуховая

 

Adomo Petucho žmona Ona

 

Шимковая Ганна Грицкевича

 

Šimkaus žmona Ona, Grickaus marti

 

Кнегиня Ивановая Полонея Жижемская

 

kunigaikštienė Ivano Žižemskio žmona Polonija

 

Ганна Станиславовна Миколаевая Ленартовича

 

Ona, Stanislovo duktė, Mikalojaus žmona, Lenarto marti

 

Катарына Грычыновъна Миколаевая Горъбовская

 

Kotryna, Gričino duktė, Mikalojaus Gorbovskio žmona

 

Ганна Кондратовна Станиславовая Нарушовая вдова

 

Ona, Kondrato duktė, Stanislovo Narušio našlė

 

Пани Миколаева Остикова кнегиня Лубецкая Ганна

 

ponia Mikalojaus Astiko žmona Liubeko kunigaikštienė Ona

 

Давыдовая Омельяновича Тюхаевая Богдана вдова

 

Dovydo Tiuchajaus našlė, Jemeljano marti Bogdana

 

Щепановая Петърашъкевича Марына Михаловъна

 

Stepono žmona, Petraškos marti Marina, Michailo duktė

 

Юръевая Михаловъская Ганъна Павъловна

 

Jurijaus Michalovskio žmona Ona, Povilo duktė

 

Войтеховая Кговъревая Зузанъна Шымковна

 

Vaitiekaus Gaurio žmona Zuzana, Šimkaus duktė

 

Пани Ярошовая Корицкая пани Зоθея Александровна Ходкевича, конюшая дворная

 

ponia Jarošo Korickio, dvaro arklidininko, žmona, ponia Zofija, Aleksandro duktė, Chodko anūkė

 

Пани Мартиновая Петьковича Олена Венславовна Сирутевна

 

ponia Martyno žmona, Petkaus marti Alena, Venclavo Siručio duktė

 

Кнегиня Дорота Никодымовна кнегиня Ивановая Васильевича Жилинская

 

kunigaikštienė Dorota, Nikodimo duktė, kunigaikštienė Ivano Žilinskio žmona, Vasilijaus marti

 

Ганна Богдановая Быстрейская Яновая Корейвиная

 

Ona, Bogdano Bistreiskio žmona, [vėliau] Jono Kareivos žmona

 

Пани Ивановая Воловича, конюшая Троцкая, Θилея Павловна

 

ponia arklidininko Ivano žmona, Volo marti, Trakiškė Filija, Povilo duktė

 

Пани Ивановая Боговитиновая Козирадская Ганна Коптевна

 

ponia Ivano Bogovitino Koziradskio žmona Ona, Kopto duktė

 

Pacia Alejewna, przeszla Opazowa Asiejewiczowa a potem Józefowa Januszewiczowa

 

Pačia (Fatma), Alejaus duktė, buvusi Opazo žmona, Asėjaus marti, o po to Juzefo žmona, Janušo marti

 

Княгиня Тактамышовая

 

kunigaikštienė Taktamyšo žmona

 

Объдулиная вдова

 

Abdulos našlė

 

вдовы Бернатовны

 

našlės Bernoto dukters (kilm.)

 

Якубовая Доркговича

 

Jokūbo žmona, Dargio marti

 

Макдалены Щепановны Визгирдовича

 

Magdalenos, Stepono dukters, Vizgirdo anūkės (kilm.)

 

Asanowa Opazowiczowa

 

Asano žmona, Opazo marti

 

Chaliny Achmeciówny Siunciukowiczówny

 

Halinos, Achmeto dukters, Siunčiuko anūkės (kilm.)

 

Tatarka Umna Agiszówna, przeszła carewiczowa Ostryńska

 

totorė Umna, Agišo duktė, buvusi caraitienė (chanaitienė) Ostryniškė

 

Панна Зоθея Крупъская

 

panelė Zofija, Krupskio duktė

 

Пани Юръевая Зеновъевича, пани Раина Войтеховна Носиловского

 

ponia Jurgio žmona, Zenovijaus marti, ponia Raina Vaitiekaus Nosilovskio duktė

 

Мацуха Ленъковая Тымошевича Струтынского

 

Macucha, Lenko žmona, Tymošo Strutinskio marti

 

Матъка Олишъкова

 

Oliškos motina

 

Матка Петровая Альжбета

 

Petro motina Elžbieta

 

Сестра Кголимонтова Петрухна

 

Galimanto sesuo Petruchna

 

Бубнова сестра вдова

 

našlė Bubno sesuo

 

Ганъна братанна Семашкова

 

Ona, Semaškos brolienė

 

J. M. pani [Maria z Franckiewiczów Radzimińskich Adamowa] Talwoszowa, kasztelanowa żmudzka

 

Jos malonybė ponia Marija, kilusi iš Franckevičių Radziminskių, Žemaitiškė, kašteliono Adomo Talvošo žmona

Parengė A. Musteikienė pagal Dr. Jūratės Čirūnaitės (h. Rudnica) straipsnį „Ką apie kilmingas LDK bajores pasakoja jų vardynas“ žurnale „Lietuvos bajoras“ Nr.18.

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 88858 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top