Pareigybių vertimų pavyzdžiai (rusų-lietuvių kalbomis)

ir kt. žodžių vertimai

 Kartais senuose dokumentuose surandamos tokios pareigybės, kurias ne visai aišku, kaip išversti. Tikimės, kad šis žodynėlis ateis į pagalbą.
 

Sutinkamai rusiškai   Versti į lietuvių kalbą

J. M. pani [Maria z Frąckiewiczów Radzimińskich Adamowa] Talwoszowa, kasztelanowa żmudzka

 

jos malonybė ponia Marija, kilusi iš Franckevičių Radziminskių, kašteliono Adomo Talvošo žmona Žemaitiškė

kasztelanowa

 

kaštelionų žmonos

тивуновая

 

tijūnų žmonos

хоружая, хоружиная, хоружичовая, chorążyna tatarska  

vėliavininkų žmonos arba marčios

старостиная

 

seniūnų žmonos

судиная, судиная земская, подсудъковая, sędina ziemska

 

teisėjų žmonos

сокольник   sakalidininkas

Smailowa Mes[z]czerowa, mollina

 

mulos Smailo Meščero žmona

дьяковая, mollina

 

dvasininkų žmonos

Богдановая подъсудковая

 

Bogdano, teisėjo padėjėjo, žmona

Ганъны Кграевянки Крыштоθовое Оленскей, старостиней Бранскей

 

Onos, Grajaus dukters, Kristupo Olenskio, seniūno, žmonos, Brianskiškė

завыйковая   lapės kailiniai

Александровая, городничая Киевская

 

pilininko Aleksandro žmona Kijeviškė

Пани судиная Дорогицкая Галожчина

 

ponia Dorogičiniškė teisėjo Galožčo žmona

Пани Павловая, войская Бельская

 

ponia sritinio tvarkininko Povilo žmona Bielskiškė

Пани Ивановая Воловича, конюшая Троцкая, Θилея Павловна

 

ponia arklidininko Ivano žmona, Volo marti, Trakiškė Filija, Povilo duktė

Пани Ивановая, хоружиная Полоцкая, Θедя Андреевъна

 

ponia vėliavininko Ivano žmona Polockiškė Fedia, Andriejaus duktė

Пани Миколаева Остыковая, старостына Серенская, пани Ганъна

 

ponia seniūno Mikalojaus Astiko žmona Serenskiškė, ponia Ona

Пани Миколаевая, воеводиная Виленьская, пани Альжбета

 

ponia vaivados Mikalojaus žmona Vilniškė, ponia Elžbieta

Пани Ярошовая Корицкая пани Зоθея Александровна Ходкевича, конюшая дворная

 

ponia Jarošo Korickio, dvaro arklidininko, žmona, ponia Zofija, Aleksandro duktė, Chodko anūkė

Пани Яновая Комаевская, маршалковая господаръская, старостиная Ковенская, пани Крыстина Глебовна

 

ponia Jono Komajevskio, valdovo maršalkos, seniūno, žmona Kauniškė, ponia Kristina, Glebo duktė

Пани Скуминовая Тишкевича, маршалковая господаръская

 

ponia valdovo maršalkos Skumino žmona, Tiškaus marti

Андреевая Войниловича, хоружиная Новогородская

 

Naugardukiškė vėliavininko Andriejaus žmona, Vainilos marti

Андреевая Хоружичовая Ейшишская Зоθея Яновна Сурвилянка

 

Andriejaus žmona, Eišiškiškė vėliavininko marti Zofija, Jono Survilos duktė

Кнегини Якубовая Свирская хоружая

 

kunigaikštienė vėliavininko Jokūbo Svirskio žmona

маршалъковая, маршалъковая господаръская, маршалковая его королевской милости, маршалковая короля его милости

 

maršalkų žmonos

наместниковая

 

vietininkų

владычиная

 

valdovų (?)žmonos

воеводиная, воеводичевая

 

vaivadų žmonos arba marčios

войтовая

 

vaitų žmonos

войтовая Саражъская

 

vaito Miklašo žmona Saražiškė

войская

 

sritinių tvarkininkų  žmonos

городничая

 

pilininkų  žmonos

подконюший   paarklidininkas (arklidininko padėjėjas)

писарова

 

raštininkų žmonos

кухмистровая короля его милости

 

karališkosios virtuvės prižiūrėtojų žmonos

конюхи   žirgininkai

конюшие / конюшиная, конюшая, конюшая дворная

 

arklidininkai / arklidininkų žmonos

Жикгимонтовая Θанеллевая Влоховая, кухмистровая короля его милости

 

ponia Žygimanto Fanelio Vlocho, jo malonybės karaliaus virtuvininko, žmona

Хоружиное Ошменское Θлерыяновое Добкевича, которая есть вдовою

 

Ašmeniškės vėliavininko Flerijono žmonos, Dabkaus marčios, kuri yra našlė

Kitų žodžių vertimai

  полетное   kasmetinis mokestis
  посадь   papilys

 

Pagal:
1. Dr. Jūratės Čirūnaitės (h. Rudnica) straipsnį „Ką apie kilmingas LDK bajores pasakoja jų vardynas“ žurnale „Lietuvos bajoras“ Nr.18.
2. Vytautas Volungevičius "Pilies šešėlyje", 2015

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 88895 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top