Gimimo ir mirimo aktų įrašų vertimo pavyzdžiai

Antano Marčiulionio mirties akto įrašas ir jo vertimas
 
marciulionis2 Norėdami peržiūrėti ar perskaityti smulkiau, paspauskite paveikslėlius.
marciulionis2

Motiejaus Marčiulionio gimimo akto įrašo pažodinis vertimas iš lenkų kalbos.
marciulionis3 Norėdami peržiūrėti smulkiau, paspauskite paveikslėlį.

Apie Motiejaus Marčiulionio gimimą.
Aktas Nr.126

1815-tųjų metų sausio 25-ąją dieną 12 valandą vidurdieny prieš mus - Lomžos departamento Marijampolės apskrities Pakuonio gminos civilinės būklės aktų registravimo pareigūno pareigas atliekantį Pakuonio bažnyčios kleboną stojo 32 metus turintis ūkininkas Jurgis Marčiulionis, gyvenantis Pašventupio kaime ir parodė mums vyriškos lyties kūdikį, gimusį šių metų sausio 23 dieną antrą valandą ryte jo name numeris 11, pareikšdamas, kad, kad jis gimė santuokoje su 28 metų žmona Marijona, iki sant. Janevičiūte pirmoje santuokoje Kairiūkštienė ir išreiškė norą, kad kūdikiui būtų suteiktas vardas Motiejus. Išklausius šį pareiškimą ir parodžius kūdikį liudininkams- ponui 50 metų Bačkininkėlių dvaro ekonomui Juozapui Koreivai, o taip pat ūkininkui 38 metų Jonui Marčiulioniui, gyvenančiam Pašventupio kaime, šis aktas atvykusiems buvo perskaitytas ir mano pasirašytas.

 Klebono parašas

 Vertimas iš lenkų kalbos.

Luomų vertimų pavyzdžiai (rusų-lietuvių kalbomis)

Kartais senuose dokumentuose surandami tokie luomų pavadinimai, kuriuos ne visai aišku, kaip išversti. Tikimės, kad šis žodynėlis ateis į pagalbą.

  Sutinkamas rusiškai   Versti į lietuvių kalbą
 

земянка

 

žemvaldė

 

бояриня, бояриня господарская

 

bojarinės

 

carewiczowa

 

totorių caraitienės, chanaitienės

 

carewiczowa Puńska

 

chanaitienė Puniškė

 

Кнегиня Корецкая

 

kunigaikštienė Koreckio žmona

 

Пани Горзеньская

 

ponia Gorzenskio žmona

Pareigybių vertimų pavyzdžiai (rusų-lietuvių kalbomis)

ir kt. žodžių vertimai

 Kartais senuose dokumentuose surandamos tokios pareigybės, kurias ne visai aišku, kaip išversti. Tikimės, kad šis žodynėlis ateis į pagalbą.
 

Sutinkamai rusiškai   Versti į lietuvių kalbą

J. M. pani [Maria z Frąckiewiczów Radzimińskich Adamowa] Talwoszowa, kasztelanowa żmudzka

 

jos malonybė ponia Marija, kilusi iš Franckevičių Radziminskių, kašteliono Adomo Talvošo žmona Žemaitiškė

kasztelanowa

 

kaštelionų žmonos

тивуновая

 

tijūnų žmonos

хоружая, хоружиная, хоружичовая, chorążyna tatarska  

vėliavininkų žmonos arba marčios

старостиная

 

seniūnų žmonos

судиная, судиная земская, подсудъковая, sędina ziemska

 

teisėjų žmonos

сокольник   sakalidininkas

Smailowa Mes[z]czerowa, mollina

 

mulos Smailo Meščero žmona

дьяковая, mollina

 

dvasininkų žmonos

Богдановая подъсудковая

 

Bogdano, teisėjo padėjėjo, žmona

Ганъны Кграевянки Крыштоθовое Оленскей, старостиней Бранскей

 

Onos, Grajaus dukters, Kristupo Olenskio, seniūno, žmonos, Brianskiškė

завыйковая   lapės kailiniai

Александровая, городничая Киевская

 

pilininko Aleksandro žmona Kijeviškė

Пани судиная Дорогицкая Галожчина

 

ponia Dorogičiniškė teisėjo Galožčo žmona

Пани Павловая, войская Бельская

 

ponia sritinio tvarkininko Povilo žmona Bielskiškė

Пани Ивановая Воловича, конюшая Троцкая, Θилея Павловна

 

ponia arklidininko Ivano žmona, Volo marti, Trakiškė Filija, Povilo duktė

Пани Ивановая, хоружиная Полоцкая, Θедя Андреевъна

 

ponia vėliavininko Ivano žmona Polockiškė Fedia, Andriejaus duktė

Пани Миколаева Остыковая, старостына Серенская, пани Ганъна

 

ponia seniūno Mikalojaus Astiko žmona Serenskiškė, ponia Ona

Пани Миколаевая, воеводиная Виленьская, пани Альжбета

 

ponia vaivados Mikalojaus žmona Vilniškė, ponia Elžbieta

Пани Ярошовая Корицкая пани Зоθея Александровна Ходкевича, конюшая дворная

 

ponia Jarošo Korickio, dvaro arklidininko, žmona, ponia Zofija, Aleksandro duktė, Chodko anūkė

Пани Яновая Комаевская, маршалковая господаръская, старостиная Ковенская, пани Крыстина Глебовна

 

ponia Jono Komajevskio, valdovo maršalkos, seniūno, žmona Kauniškė, ponia Kristina, Glebo duktė

Пани Скуминовая Тишкевича, маршалковая господаръская

 

ponia valdovo maršalkos Skumino žmona, Tiškaus marti

Андреевая Войниловича, хоружиная Новогородская

 

Naugardukiškė vėliavininko Andriejaus žmona, Vainilos marti

Андреевая Хоружичовая Ейшишская Зоθея Яновна Сурвилянка

 

Andriejaus žmona, Eišiškiškė vėliavininko marti Zofija, Jono Survilos duktė

Кнегини Якубовая Свирская хоружая

 

kunigaikštienė vėliavininko Jokūbo Svirskio žmona

маршалъковая, маршалъковая господаръская, маршалковая его королевской милости, маршалковая короля его милости

 

maršalkų žmonos

наместниковая

 

vietininkų

владычиная

 

valdovų (?)žmonos

воеводиная, воеводичевая

 

vaivadų žmonos arba marčios

войтовая

 

vaitų žmonos

войтовая Саражъская

 

vaito Miklašo žmona Saražiškė

войская

 

sritinių tvarkininkų  žmonos

городничая

 

pilininkų  žmonos

подконюший   paarklidininkas (arklidininko padėjėjas)

писарова

 

raštininkų žmonos

кухмистровая короля его милости

 

karališkosios virtuvės prižiūrėtojų žmonos

конюхи   žirgininkai

конюшие / конюшиная, конюшая, конюшая дворная

 

arklidininkai / arklidininkų žmonos

Жикгимонтовая Θанеллевая Влоховая, кухмистровая короля его милости

 

ponia Žygimanto Fanelio Vlocho, jo malonybės karaliaus virtuvininko, žmona

Хоружиное Ошменское Θлерыяновое Добкевича, которая есть вдовою

 

Ašmeniškės vėliavininko Flerijono žmonos, Dabkaus marčios, kuri yra našlė

Kitų žodžių vertimai

  полетное   kasmetinis mokestis
  посадь   papilys

 

Pagal:
1. Dr. Jūratės Čirūnaitės (h. Rudnica) straipsnį „Ką apie kilmingas LDK bajores pasakoja jų vardynas“ žurnale „Lietuvos bajoras“ Nr.18.
2. Vytautas Volungevičius "Pilies šešėlyje", 2015

Prievardžių vertimų pavyzdžiai (rusų-lietuvių kalbomis)

Prievardis pridedamas vardas, titulas. Kartais senuose dokumentuose surandami tokie prievardžiai kartu su vatdais bei pavardėmis, kuriuos ne visai aišku, kaip išversti. Tikimės, kad šis žodynėlis ateis į pagalbą.

 

Sutinkama rusiškai

 

Versti į lietuvių kalbą

       
 

вдова, удова, которая есть вдовою, wdowa

 

našlė

 

девка

 

mergina

 

дочъка

 

duktė

 

сирота (убогая сирота)

 

našlaitė

 

жона

 

žmona

 

матъка

 

motina

 

братанна

 

brolienė

 

Довкгяловая вдова

 

Daugėlos našlė

 

Вдова Даркгевая

 

Dargio našlė

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 88859 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top