XVI a.- XVIII a. istorijos šaltinių Lotynų - lenkų - lietuvių kalbų žodynas


Iš viso: 1110 žodžių.
Sudarė genealogai Stanislaw Pieniąžek (Lenkija ) ir Sigita Gasparavičienė (Lietuva), 2007 m.
___________________________________

Latin-Polish-Lithuanian Dictionary, Terminus of Historical resources, XVI - XVIII

Total 1038 entries.
Build by genealogists Stanislaw Pieniąžek (Poland) and Sigita Gasparavičienė (Lithuania), 2007.

Lotynų Lenkų Lietuvių
I - 60, L - 38 Entries
iaculator, ioculator błazen, kuglarz juokdarys, klounas
igniculus iskierka, żar kibirkštis, karštis
ignominiosus haniebny gėdingas
illata posag kraitis
illegitimus nieślubny nesantuokinis
imbecillus słaby, bezsilny silpnas, bejėgis
immerens niewinny nekaltas
impermissus niedozwolony neleistinas
impius bezbożny bedievis
impressor, imprimatorus drukarz spaustuvininkas
impuditia nierząd netvarka
incelebratus nie wspominany užmirštas
incensio podpalenie, pożar padegimas, gaisras
incesto zhańbić apjuodinti
incestus kazirodztwo sangulavimas
incisor krawiec siuvėjas
incognitus nieznany nežinomas
incola mieszkaniec gyventojas
incommendatus opuszczony, pozostawiony apleistas, paliktas
inconcessus zakazany uždraustas
inconsolabilis niepocieszony nepaguodžiamas
incredulus niewierzący netikintis
incrementum potomek palikuonis
incunabula miejsce urodzenia, dzieciństwo gimimo vieta, tėvonija
indagatio badanie tyrimas
indubius niewątpliwy neabejotinas
indusiarius krawiec koszul marškinių siuvėjas
inedia post, głód pasninkas, badas
inenodabilis nierozwikłany neišpainiojamas
infamis zniesławiony, hańba nuplėštagarbis, gėda
infans dziecko vaikas
infector farbiarz dažytojas
infelix niepłodny nevaisingas
infidelis niewierny, wiarołomny netikęs, nepatikimas
infirmatio osłabienie, choroba liga
inflatio wzdęcie atvaizdas, paveikslas
inhumatus nie pogrzebany nepalaidotas
innuptus nieżonaty nevedęs
inominatus wyklęty prakeiktas
inopia bieda bėda
inquilinus mieszkaniec, lokatot gyventojas, būsto nuomininkas
insanabilis nieuleczalny nepagydomas
insanitas choroba liga
insanus wariat, szalony beprotis, pamišęs
insepultus nie pogrzebany nepalaidotas
insolabilis niepocieszony nepaguodžiamas
insperatus niespodziewany netikėtas
institor kramarz krautuvininkas
instructor nauczyciel mokytojas
interfectio zabójstwo žmogžudystė
interitio zagłada nusikaltimas
intestatus zmarły bez testamentu miręs nepalikęs testamento
intumulatus nie pogrzebany nepalaidotas
inventus znajda, podrzutek pamestinukas
invisus nie widziany nematytas
irrepertus nie znaleziony nerastas
irritus nieważny nesvarbus
iudex sędzia teisėjas
iustitia sprawiedliwość teisingumas
iuvenis młodzieniec, kawaler nevedęs jaunuolis
laborator pracownik darbininkas
lacrimabilis opłakany apraudotas
lacticinator mleczarz pienininkas
laetatio radość džiaugsmas
laganator wytwórca butelek stiklo butelių pūtikas
lamentor żalić się apgailestauti
lamficus sartor zamszownik odininkas ( safjanikas)
laminarius, laminifex blacharz skardininkas
lancinarius płatnerz ginklakalys, šarvų gamintojas
lanifex, lanotextor sukiennik drobės audėjas
lanio rzeźnik mėsininkas
lanius rzeźnik mėsininkas
lapicida kamieniarz mūrininkas
lapidarius kamieniarz akmenskaldys
lapsator szlifierz šlifuotojas, šaltkalvis
latrunculus bandyta banditas
lavandarius pracz skalbėjas
lena stręczycielka suvedžiotoja, tarpininkė
levir brat męża, szwagier vyro brolis
liber stanu wolnego laisvojo luomo
liberi dzieci vaikai
librarius księgarz knygininkas, bibliotekininkas
lictor woźny, sługa miejski miesto tarnas
ligator bednarz kubilius
lignarius faber cieśla dailidė
lignator, lignarius, lignifaber cieśla, stolarz, kołodziej dailidė, stalius, račius
ligularius wytwórca sznurków raištelių pynikas
linarius, lintearius handlarz pakuł i konopi prekiautojas pakulomis ir kanapėmis
linifex płóciennik drobės gamintojas (amatininkas)
lithostrator brukarz grindinio klojikas
locrum zysk, korzyść savanaudiškumas
lodex sukiennik, krawiec płaszczy drobės meistras, apsiaustų siuvėjas
loquela mowa kalba
lorarius, loricarius rymarz balnius
lorifex płatnerz ginklų, šarvų gamintojas
lutifigulus garncarz puodžius
lutorissa praczka skalbėja
lychnopoeus świecarz žvakių liejikas


M - 54; N -24, O - 17 Entries
macellarius, mactator rzeźnik, handlarz mięsa mėsininkas, prekiautojas mėsa
mactator rzeźnik mėsininkas
magister civium burmistrz burmistras
magister scholae nauczyciel mokytojas
majores przodkowie protėviai
malitiosus złośliwy, podstępny piktas, piktžiugiškas
malleator kowal podkuwacz kalvis, arklių pakaustytojas
mandrita pasterz, mnich maldininkas, vienuolis
manicarius rękawicznik pirštininkas, pirštinių siuvėjas
mansuarius chłop, zagrodnik valstietis
marinarius marynarz jūrininkas
maris mężczyzna, samiec vyras, patinas
marita żona žmona
maritus mąż vyras, sutuoktinis
marsuparius kuśnierz, miechownik kailininkas, kušnierius
marsupiator rękawicznik pirštininkas, pirštinių siuvėjas
massarius zarządca valdytojas, prievaizdas
mater matka motina
mater antiqua babka senelė, bobutė
materialista handlarz prekybininkas
materna matka chrzestna krikšto motina
matertera ciotka, siostra matki teta, motinos sesuo
matertera magna siostra babki senelės sesuo
matiarius wędliniarz prekiautojas rūkyta mėsa
matricida matkobójca motinžudys
matrimonium małżeństwo santuoka
matrimonium clandestinum ślub potajemny slapta santuoka
matrimonium claudicans małżeństwo nieskonsumowane neįsigaliojusi, neįvykusi santuoka
matrimonium conscientiae ślub potajemny slaptas susituokimas
matrimonium putativum małżeństwo unieważnione negaliojančia paskelbta santuoka
matrina matka chrzestna krikšto motina
matruelis kuzyn, syn siostry matki pusbrolis, motinos sesers sūnus
mellicida bartnik, pszczelarz bitininkas
membranarius wytwórca pergaminu pergamento gamintojas
mendicant, mendicus żebrak elgeta
mensarius bankier bankininkas
mensator stolarz, wytwórca stołów stalius, stalų meistras
mensis miesiąc mėnuo
mercator kupiec pirklys
meretrix nierządnica, prostytutka laisvo elgesio, prostitutė
messor żniwiarz dirvos arėjas
miles, militus żołnierz kareivis
mimula tancerka šokėja
minutor felczer felčeris
moecha cudzołożnica svetimautoja
molitor, molendarius młynarz malūnininkas
montanista górnik solny druskos kasėjas
mortus zmarły miręs
mulier kobieta moteris
muliercula nierządnica pasileidėlė
multatio ukaranie bausmė
murarius, murator murarz mūrininkas
musicus muzyk muzikantas
mutarius celnik muitininkas
nata urodzona córka gimusi duktė
nativus urodzony gimęs
natus urodzony syn gimęs sūnus
nauta żeglarz irkluotojas, valtininkas
navector przewoźnik vežėjas
necis morderstwo žmogžudystė, nužudymas
nepos wnuk, bratanek anūkas, brolvaikis
neptis wnuczka, bratanica anūkė, broldukterė
netor krawiec siuvėjas
netrix szwaczka siuvėjas
nodator guzikarz sagų gamintojas
nominis imię vardas
notabilis godny uwagi vertas dėmesio
notarius pisarz, notariusz raštininkas, notaras
nothus dziecko nieślubne nesantuokinis vaikas
noverca macocha pamotė
novercus ojczym patėvis
noxia przestępstwo nusikaltimas
nubilis zdatny do małżeństwa galintis tuoktis, pilnametis
nuntius posłaniec listonosz pasiuntinys, laiškanešys
nuptarum wesele, małżeństwo vestuvės
nurus synowa marti (sūnaus žmona)
nutricula mamka žindyvė
nutrix mamka žindyvė
obsequa służąca tarnaitė
obsterix położna, odbierająca dziecko pribuvėja
oenopola sprzedawca win vyno pardavėjas
officialis urzędnik pareigūnas
olearius olejarz prekiautojas alyva
olim niegdyś żyjący buvęs
operarius, operator wyrobnik, pracownik najemny amatininkas, samdomas darbininkas
opifex rzemieślnik amatininkas
opilio owczarz avių augintojas
opilionis pasterz owiec avių piemuo
opiparus wspaniały, okazały puikus, išvaizdus
oppidanus mieszczanin, obywatel miestietis
orbator ten który osieroca tas dėl kurio tampama našlaičiu, našle
organarius organista vargonininkas
orphanus sierota našlaitis
osculum pocałunek bučinys
ostiarius strażnik przy bramie, klucznik vartų sargybinis, raktininkas


P - 117, Q - 1 Entries
paelex nierządnica pasileidėlė
paelicatus konkubinat mazaliansas
panifex piekarz kepėjas
pannarius sukiennik drobės meistras
pannicida krawiec sukienny siuvėjas iš drobės
pannisor postrzygacz sukna drobės pakirpėjas
pantopola kupiec pirklys
papyrifex papiernik popierininkas
parchanista barchannik multino (drobės rūšis) audėjas
parens rodzice, przodkowie tėvai, protėviai
parentes rodzice tėvai,
parochus proboszcz klebonas
partus rodzenie, płód gimdymas, vaisius
pastellator wytwórca patelni keptuvių gamintojas
pastor pasterz, proboszcz klebonas
pater ojciec tėvas
pater adoptivus teść uošvis
pater antiquus dziadek senelis
patricida ojcobójca tėvažudis
patrini rodzice chrzestni krikštatėviai
patruelis stryjeczny pusbrolis( iš tėvo pusės)
patruelis frater brat stryjeczny pusbrolis (iš tėvo pusės)
patruelis soror siostra stryjeczna pusseserė( iš tėvo pusės)
patruus stryj dėdė (tėvo brolis)
pauper biedak vargšas
pectinator gręplarz vilnos karšėjas
pedagogus nauczyciel mokytojas
pellex konkubina sugyventinė
pellio,pellifex, pellifactor kuśnierz kailių išdirbėjas
pelviarius, pelvifex miednicznik , kotlarz katilius
penesticus handlarz starzyzną prekiautojas senienomis
perator kuśnierz, miechownik kailininkas, kušnierius
pergamenarius wytwórca pergaminu pergamento gamintojas
perifex snycerz raižytojas
periurium krzywoprzysięstwo melaginga priesaika
pestis zaraza užkratas
pharetrator wytwórca kołczanów šarvų gamintojas
pharmacolopa aptekarz vaistininkas
pictaciarius łatacz skraidytojas
pictor malarz dažytojas, dailininkas
pilarius kuglarz juokdarys, gatvės klounas
pilearius, pileo, pileator kapelusznik kepurininkas
pinsor śrutownik grūdų malikas, girnius
pirarius kaletnik sagų, sąsagų meistras, amatininkas
piscator rybak žvejas
pistor piekarz kepėjas
pistrinus piekarz kepėjas
pituita katar sloga, peršalimas
planus włóczęga valkata
plastes rzeźbiarz, snycerz skulptoius
plaustrarius kołodziej, stelmach kubilius
plebanus pleban klebonas
politor szlifierz šlifuotojas, galąstojas
pollinctor właściciel zakładu pogrzebowego šarvojimo įstaigos savininkas
pomarius handlarz owoców prekiautojas daržovėmis
pontifex biskup vyskupas
popinarius, popinator kucharz virėjas
porocreator rodzic gimdytojas
posteri potomkowie protėviai
posthumus pogrobowiec vaikas, gimęs po tėvo mirties
praeceptor kierownik szkoły, nauczyciel mokyklos direktorius, mokytojas
praedatio rabunek plėšimas, apiplėšimas
praefectus zarządca valdytojas, prievaizdas
praestantia znakomitość įžymybė
praxator piwowar aludaris
preces modlitwa , klątwa malda, priesaika
primaevus młodociany jaunyvas
principatus panowanie, hegemonia valdymas
prista drwal netikėlis
privigna pasierbica podukra
privignus pasierb posūnis
proabilitas prawdopodobieństwo panašumas
proamita siostra pradziadka prosenelio sesuo
proavia prababka prosenelė
proavitus odziedziczony po przodkach tėvoninis, paveldėtas iš protėvių
proavus pradziad , przodek prosenis, protėvis
procarius świniopas kiaulaganys
procurator zastępca pavaduotojas, pavaduojantis
procus zalotnik gundytojas, mergišius
proditio zdrada išdavystė
professor nauczyciel mokytojas, mentorius
profugus uciekający , wygnany pabėgėlis, ištremtasis
progener mąż wnuczki anūkės vyras
progenetrix matka rodu giminės motina
progenies pochodzenie , ród kilmė, giminė
progenitor ojciec rodu giminės tėvas
prognatus urodzony gimęs
proles potomstwo, dzieci palikuoniai, vaikai
promocondus piwniczy, szafarz rūsių , spintų prižiūrėtojas, drabužininkas
promus kuchmistrz virtuvės šefas, kuchmistras
pronepos prawnuk proanūkis
proneptis prawnuczka proanūkė
pronuba druchna, drużka pamergė
pronurus żona wnuka anūko žmona
propago potomek, dziecko palikuonis, vaikas
propinguus krewny giminaitis
propola handlarz prekybininkas
propugnator obrońca, opiekun gynėjas, globėjas
proreta dowódca statku laivavedys, laivo vadas
prosapia pokrewieństwo, krewni giminystė, giminės
prosocer dziadek męża lub żony vyro ar žmonos senelis
prosocrus babka męża lub żony vyro ar žmonos senelė
provisor puerorum opiekun dzieci vaikų globėjas
provisus zmarły opatrzony sakramentami mirė aprūpintas sakramentais
proxator piwowar aludaris
proxeneta pośrednik handlowy prekybos tarpininkas
proximitas pobliże, sąsiedztwo kaimynystė
psecas fryzjerka kirpėja
pubes dojrzały, dorosły subrendęs
puella dziewczyna, kochanka mergina, meilužė
puer exercitus ciura, luzak netikėlis, palaidūnas
pueri dzieci vaikai
pupilla sierota (dziewczyna) našlaitė
pupillus sierota (chłopak) našlaitis
pusio chłopczyk vaikas
pyrarius prochownik parakininkas
quondam zmarły niegdyś kažkada miręs


 

R - 28, S - 84 Entries
radix pochodzenie, ród kiltis, kilmė, giminė
ratiocenatis rachmistrz sąskaitininkas, buhalteris
readarius woźnica važnyčiotojas
reddituarius dzierżawca valdytojas, seniūnijos laikytojas
redemptor handlarz prekiautojas, prekybininkas
reflektor druciarz vielos dirbėjas
relicta wdowa našlė
relictus wdowiec našlys
remex wioślarz, marynarz irklininkas, jūreivis
renatus ochrzczony pakrikštytas
repertor wynalazca, sprawca atsakovas, kaltininkas
repudium rozwiązanie małżeństwa skyrybos, ištuoka
repugnantia sprzeczność, konflikt konfliktai
requiscat in pace (R.I.P.) niech spoczywa w spokoju te ilsisi ramybėje
restiarius, restio powroźnik pranašautojas
restitutio naturalium uznanie nieślubnego dziecka nesantuokinio vaiko pripažinimas
retractus ukryty slaptas
revenditor librorum księgarz knygininkas, bibliotekininkas
revocatio odwołanie atšaukimas
rhedarius kołodziej, stelmach račius
ribaklus włóczęga, organista, bakałarz vargoninkas
rogatus prośba prašymas
rotifex kołodziej, stelmach račius
rubricerdo czerwonoskórnik balnius, odos išdirbėjas
ruffifusor ludwisarz liejikas
rurensis rolnik žemdirbys
rurigena wieśniak kaimietis
rusticus rolnik žemdirbys
saccarius kuśnierz, miechownik kailius
sacellanus, sacerdos ksiądz, kapłan kunigas, klebonas
safiaticus safiannik tymininkas
saga czarownica burtininkė
sagittarius łucznik, wytwórca strzał lankininkas, strėlių meistras
salarius warzelnik soli druskos virėjas
salicida prasol, solarz sūdytojas, raugintojas
salifex, salinator handlarz soli prekiautojas druska
salpista trębacz trimitininkas
salsamentarius śledziarz, solarz prekaiutojas silkėmis
samiator szlifierz šlifuotojas
sartor krawiec siuvėjas
sator siewca sėjikas
scabinus ławnik suolininkas, prekiautojas
sclopetarius strzelec šaulys
scoparius zamiatacz ulic šlavėjas
scortatio cudzołóstwo svetimoteriavimas
scriba pisarz raštininkas
scriniarius boazernik, stolarz, archiwista stalius, archyvaras
scrutarius handlarz starzyzną antikvaras, prekiautojas senienomis
sculptor snycer skulptorius
scultetus sołtys, wójt šaltyšius, vaitas
sector górnik solny druskos kasėjas
secundo voto po raz drugi antrąkart
sellarius, sellator siodlarz balnininkas
semenis potomek palikuonis
senectus starość senatvė
senex starzec senolis
sepulcrum grób karstas
sepultura pogrzeb laidotuvės
sepultus pogrzebany, pochowany palaidotas
sericarius, serifex wytwórca jedwabiu šilko meistras
serifaber, serator ślusarz šaltkalvis
serrator, serrarius tracz lentpjovys
servus sługa tarnas
sicae skrytobójstwo slapta žmogžudystė
silicarius brukarz grindinio klojikas
silvanus leśniczy miškininkas
similarius piekarz białego chleba bandelių kepėjas
simulator fałszerz, kopista, partacz falsifikuotojas, gadintojas
skandularius gonciarz puodžius
sobrinus cioteczny, stryjeczny giminystė iš motinos ir tėvo pusės
socer teść uošvis
socius wspólny, złączony bendras
socrus teściowa uošvė
soror siostra sesuo
sororarius mąż siostry sesers vyras
sororicida siostrobójca seseržudys
sororinus siostrzeniec pusbrolis, motinos sesers sūnus
speciarus kramarz korzenny prekiautojas žolelėmis
speculator stróż, wartownik sargas, vartų sargybinis
sponsa narzeczona sužadėtinė
sponsalia zaręczyny sužadėtuvės
sponsor fidei ojciec chrzestny krikštatėvis
sponsus narzeczony sužadėtinis
sportularius koszykarz krepšių pynikas
spurius z nieznanego ojca, bękart nežinomo tėvo vaikas, benkartas
squlatoris żałoba gedulas
stametor kamieniarz akmenskaldys
stannarius kotlarz katilius
staterarius karetnik, powoźnik vežikas
stationarius kramarz krautuvininkas
statuarius rzeźbiarz skulptorius
stemma rodowód, drzewo genealogiczne genealogijos medis
stipus żebrak elgeta
stratarius siodlarz balnius
structor murarz mūrininkas
stupro zhańbić nuplėšti garbę
stuprum violentium gwałt prievarta, apiplėšimas
subdubito powątpiewać abejoti
subnuba nałożnica meilužė
suboles potomstwo, latorośl palikuoniai
subscriptio podpis parašas
subulcus świniopas kiaulaganys
suburbium przedmieście priemiestis
sufferator kowal podkuwacz kalvis, kaustytojas
supplicant biedak vargšas
surditas głuchota kurtumas
susceptor ojciec chrzestny krikštatėvis
susceptrix matka chrzestna krikštamotė
suspendium powieszenie się pakorimas
suspicio podejrzenie įtarimas
sutor szewc siuvėjas
syngraphus dokument dokumentas


 

T - 31, U - 10. V -35, X - 1, Z -2 Entries
tabellarius tabelio posłaniec listonosz pasiuntinys, laiškanešys
tabelnarius karczmarz šinkorius
tabernalis arrendator arendarz karczmy karčemos nuomotojas
tabularium archiwum archyvas
talemetarius piekarz kepėjas
tector dekarz, tynkarz stogdengys, tinkuotojas
tectum pogrzebać palaidoti
tegularius dachówkarz ceglarz stogdengys, mūrininkas
testacus poświadczony supažindintas, žinantis reikalą
testis świadek liudininkas
textor tkacz, sukiennik audėjas
tibialus pończosznik kojinių gamintojas
tinctor farbiarz dažytojas, dailininkas
tomeator tomio tokarz šaltkalvis
tonsor fryzjer, golibroda kirpėjas, barzdaskutys
toreutes grawer graveris
torifex płatnerz ginklų, šarvų meistras
tormentarius ludwisarz patrankų liejikas
tornator tokarz šaltkalvis, tekintojas
tortor kat budelis
transfuga zbieg pabėgėlis
trigemini trojaczki trynukai
tritor młocarz pienininkas
trucidatio zabijanie, mordowanie nužudymas
tumulatus pogrzebany palaidotas
tumulo pochować, pogrzebać palaidoti
tumulus grób karstas
tunarius bednarz kubilius
tussis kaszel kosulys
tutor opiekun globėjas
tyropola handlarz sera prekiautojas sūriu
ulcerosus owrzodzony apniktas vočių, žaizdotas
ultimus familiae ostatni z rodu paskutinis giminėje
ultionis zemsta, kara kerštas, bausmė
unguentarius perfumiarz, wytwórca maści kvepalų kvapniųjų medžiagų gamintojas
urinator nurek naras, nardytojas
usurarius lichwiarz lupikautojas, kreditorius
uterinus przyrodni , z innego ojca kito tėvo
uxor żona žmona
uxor gratuita konkubina sugyventinė
uxoratus żonaty vedęs
vadis poręczyciel garantuojantis
vadius poręczyciel garantuojantis už kažką
valvarius klucznik, szafarz raktininkas
vector woźnica vežikas, vežimas
venator myśliwy medžiotojas
venditor kupiec pirklys
veni przyjść, zejść się ateiti, išeiti, mirti
verisimilis prawdopodobny patikimas, panašus
vespillo grabarz žemės, duobių, tvenkinių kasikas
vestiarius krawiec siuvėjas
vestiplica praczka skalbėja
veterinarius weterynarz veterinorius
vetustas starość senatvė
viator podróżny keliauninkas
vicanus wieśniak kaimietis
vicinalis sąsiedni kaimyninis
viculus wioska kaimelis
vidua wdowa našlė
viduus wdowiec , owdowiały našlys, našlaujantis
vietor, viego bednarz kubilius
vigilarius strażnik stróż sargas
villula dworek wiejski kaimo dvarelis
vinctor bednarz kubilius
vinitor uprawiający winnicę vynuogyno savininkas
vinopola winiarz vynininkas
violationis zgwałcenie išprievartavimas
virginalis dziewiczy, panieński mergiškas
virgo dziewica, panna mergina, panelė
virgulator miotlarz, szczotkarz šluotų, šepečių gamintojas
viri małżonek, mąż sutuoktinis, vyras
virilis męski vyriškas, vyro
vitriarius, vitreator szklarz , hutnik szkła stiklius, stiklo pūtikas
vitricus ojczym patėvis
vivitor winogrodnik vynininkas
vulgo quaesitus nieślubne dziecko nesantuokinis vaikas
xylocopus cieśla dailidė
zonarius paśnik juostų audėjas
zytopoeus, zythopepta piwowar aludaris

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 101 svečias ir nėra prisijungusių narių

Go to top