Lotynų Lietuvių
B - 22, C - 152 entries  
baccalaureus bakałarz bakalauras
baiulus posłaniec pasiuntinys
balbus jąkający się mikčiojantis
balistarius kusznik odininkas, plonos odos išdirbėjas
baptizatus ochrzczony pakrikštytas
barbaricus hafciarz siuvinėtojas
barbarius golarz barzdaskutys
barbarius, barbitonsor fryzjer, golarz kirpėjas, barzdaskutys
beate memoriae świętej pamięci šventos atminties
bergarius owczarz avių augintojas
bibilopegus introligator knygryšys
bibliopola księgarz knygininkas, bibliotekininkas
biduum dwa dni dvi dienos
biennium dwa lata dveji metai
bifariam podwójnie dvigubai
bladarius kupiec zbożowy pirklys javais
bombardarius rusznikarz, puszkarz patrankų gamintojas
bombardius puszkarz, rusznikarz patrankų liejikas
bractearius złotnik auksakalys
braxeator piwowar aludaris
bubulcus wolarz perkiaujantis jaučiais, galvijais
burggrabius capitanei burgrabia seniūno pavaduotojas, pilies ūkio prižiūrėtojas ir administratorius
bursarius, bursifex wytwórca torebek, kaletnik maišų, krepšių pynėjas
cacubarius kaflarz plytelių klojikas
caduceator budowniczy dróg, mostów tiltų, kelių tiesėjas
caelator grawer graveris
caelibis nieżonaty nevedęs
caementarius murarz mūrininkas
calamitas klęska, szkoda pralaimėjimas, nuostolis
calcographus drukarz spaustuvininkas
caldearius kotlarz katilius
cancellarius kanclerz kancleris
caniparius kelner kelneris
cantor śpiewak dainininkas
capitalis przestępstwo śmiertelne mirtinas nusikaltimas
capitaneus cum iurisdictione starosta grodowy pavieto viršininkas
carbonarius węglarz anglininkas
cardiacus chory na żołądek sergantis skrandžio liga
carnarius rzeźnik skerdikas
carnifex kat, rzeźnik ubojnik budelis, skerdikas
carrucarius woźnica vežikas
castellanus kasztelan kaštelionas
catopticus wytwórca luster veidrodžių gamintojas
caupo handlarz, karczmarz prekybininkas, šinkorius
causarius chory, inwalida nesveikas, invalidas
cautor poręczyciel laiduotojas
cementarius murarz mūrininkas
cerdo garbarz šikšnius, odininkas
cereficiarius woskarz vaško liejikas
cerevisarius piwowar aludaris
certus postanowiony nustatytas
cetarius handlarz ryb prekiautojas žuvimi
ceu tak jak taip kaip
chalcographus miedziorytnik litografas
chelista skrzypek smuikininkas
cibo żywić puoselėti
cippus słup, nagrobek antkapis
circa około apie
circulator włóczęga valkata
civis mieszczanin, obywatel miestietis, miesto pilietis
clacarius szewc siuvėjas
claustrarius, claviger klucznik, szafarz raktininkas
clibonarius zdun krosnininkas
clusor kowal podkuwacz kalvis, arklių kaustytojas
coactiliarius kapelusznik kepurininkas
coctor piwowar aludaris
cocus kucharz virėjas
cognatio rodzina, pokrewieństwo šeima, giminystė
cognatus krewny po kądzieli giminaitis iš motinos pusės
cognomen przydomek pravardė
cognominis równoimienny to pat vardo
collaudo pochwała gyrimas
collector poborca podatkowy mokesčių rinkikas
collector pobierca, bierca mokesčių surinkėjas
collocatio ożenek, wydanie za mąż santuoka, ištekinimas
colona wieśniaczka kaimietė
colonus wieśniak, chłop kaimietis
colorator farbiarz dažytojas
commenticus urojony, fałszywy netikras
commoratio pobyt, przebywanie viešnagė
communitas wspólnota bendrija
commutator wekslarz kreditorius
concelebro obchodzić, święcić švęsti
conceptus poczęcie pradžia, pradėjimas
concessus pozwolenie leidimas
concinnitas zgodność, harmonia santarvė, harmonija
concubina nałożnica, kochankaconcubius meilužė, sugyventinė
concubius północ vidurnaktis
condicio umowa małżeńska santuokos sutartis
conditorium trumna, grobowiec karstas
condoleo cierpieć kentėti, kęsti
conductitius najemnik, wyrobnik samdinys, darbininkas
confessio wyznanie, przyznanie tikyba, prisipažinimas, išpažintis
conflagro spłonąć sudegti
conflator hutnik metalurgas
conglacio zamarznąć sušalti
congregatio życie towarzyskie viešasis gyvenimas
coniectura tłumaczenie, domysł vertimas, prielaida
coniugalis małżeński santuokinis
coniugis małżonka, żona, kochanka sutuoktinė, žmona, mylimoji
coniunctio połączenie, pokrewieństwo giminystė per santuoką
conjugatis żonaty, zamężna vedęs, ištekėjusi
conjuges małżonkowie sutuoktiniai
consanguinei proximories krewni bliżsi artimesni giminės
consanguinei remoti krewni dalsi tolimesni giminės
consanguineus krewny, bratni giminaitis, broliškas
consecro poświęcić paskirti, pavesti, pašvęsti
consenesco starzeć się senėti
conserte w ścisłym związku to pasėkoje
consigno opieczętować, poświadczyć užantspauduoti, paliudyti
consiliarius rajca, radny tarėjas
consimilis podobny panašus
consipio być przy zdrowych zmysłach būti pilno proto
consisto zejść się mirti
consitor siewca sėjikas
consobrinus siostrzeniec, kuzyn sūnėnas, sesers sūnus, pusbrolis
consocer teść uošvis
consororini zrodzeni z dwóch sióstr vaikai gimę dviem seserims,
consors żona žmona
conspicor ujrzeć pamatyti, pastebėti, įsitikinti
constantia stateczność, konsekwencja pasekmė, būklė
constitutum rozporządzenie, umowa potvarkis, nuosprendis
constupro zgwałcić, zhańbić išprievartauti, nuplėšti garbę
consul burmistrz burmistras
consulus rajca, radny magistrato tarėjas
contamino splamić, zniesławić suteršti gerą vardą
contegulator dekarz stogdengys
contemero splamić, zniesławić nuplėšti garbę, suteršti gerą vardą
contemptus wzgardzony paniekintas
contentio porównanie palyginimas
conthoralis żona žmona
contiguus sąsiedni, graniczący kaimyninis, gretimas
continuationis związek, trwanie sąjunga, buvimas kartu arba greta
contortio powikłane wyrażenie neaiškus, painus išsireiškimas
contradico sprzeciw prieštara, protestas
contristo zasmucać nuliūdinti
contumulo pochować, mogiłą nakryć palaidoti
conubialis małżeński santuokinis
conubium małżeństwo santuoka
convenientia zgoda, harmonia santarvė, harmonija
conviciator bluźnierca keikūnas, melagis
convictus wspólne życie bendras gyvenimas
copulatio zaślubiny, złączenie sužadėtuvės
coqua kucharka virėja
coquus kucharz virėjas
corbo koszykarz krepšių pynėjas
cordarius powroźnik būrėjas, pranašautojas
cordatus mądry išmintingas
cordis serce širdis
coreator, coriator, coriarius szewc, garbarz siuvėjas, odininkas
corpus ciało zwłoki kūnas, palaikai
corrigiarius rymarz šikšnius, balnius
corruptrix uwodzicielka viliotoja
cotiarius szlifierz šlifuotojas, galąstojas
crapula pijaństwo girtuoklystė
cras jutro rytoj
creatrix matka motina
cremo spali sudeginti
crpetarius cieśla dailidė, stalius
crucio męczyć, katować kankinti
crustularius ciastkarz konditeris, pyragėlių kepėjas
crustularius, cupendinarius cukiernik, ciastkarz konditeris, pyragėlių kepėjas
cubicularius ložniczy karaliaus kambarinis, patalo klojikas
culcitarius krawiec robiący płaszcze apsiaustų siuvėjas
cumque zawsze amžinai, visada
cunae kołyska lopšys
cunctus połączony, złączony razem sujungtas
cunnus części płciowe kobiety, kobieta, dziwka moters lyties organai, moteris, mergina
cuparius bednarz kubilius
curator proboszcz, opiekun klebonas, globėjas
curator medici lekarz gydytojas
currifex stelmach, kołodziej račius
cursoris goniec pasiuntinys
custodia straż, piecza apsauga, globėjas, parapija
custos stróż sargas, parapijos klebonas
custos Regni kustosz koronny karališkų regalijų ir brangenybių prižiūrėtojas

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 72105 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top