XVI a.- XVIII a. istorijos šaltinių Lotynų - lenkų - lietuvių kalbų žodynas


Iš viso: 1110 žodžių. Sudarė genealogai Stanislaw Pieniąžek (Lenkija ) ir Sigita Gasparavičienė (Lietuva), 2007 m.

_________________________________________________________

Latin-Polish-Lithuanian Dictionary, Terminus of Historical resources, XVI - XVIII

Total 1038 entries.

Build by genealogists Stanislaw Pieniąžek (Poland) and Sigita Gasparavičienė (Lithuania),
2007.

Lotynų Lenkų Lietuvių
A - 117 entries    
ab intestato bez testamentu be testamento
abamita siostra pradziadka prosenelio sesuo
abavia prababka prosenelė
abavunculus brat prababki prosenelės brolis
ab-avus prapradziad, przodek proproprosenelis, protėvis
abbas opat abatas
abcedrix nauczyciel mokytojas
abenarius faber kotlarz katilius
abiectarius stolarz stalius
abmatertera siostra prababki prosenelės sesuo
abnepos praprawnuk proproanūkas
abneptis praprawnuczka proproanūkė
ab-ortio poronienie persileidimas
abpatruus brat pradziadka prosenelio brolis
acceptus pożądany, drogi trokštamas, brangus
accola sąsiad kaimynas
accumulator zbieracz rinkikas
actionarius kramarz krautuvininkas
actuarius pisarz raštininkas
acuciator, acuminator szlifierz šlifuotojas, galąstojas
acupitor hafciarz siuvinėtojas
administrator rządca valdytojas
adminstrator administrator dobr miejskich miesto žemės ir valdų administratorius
adminstrator zupae zarządca kopaln kasyklų administratorius
adolescens młodzieniec jaunuolis
adolescentia dziewczyna,panna mergina, panelė
adulescens młodzieniec jaunuolis
adulter cudzołożnik svetimautojas
adultus dorosły suaugęs
adumbrator rysownik piešėjas
ad-vena przybysz, obcy,cudzoziemiec atvykėlis, svetimšalis
advocatus wojt vaitas
aedilis budowniczy statytojas
aedilis horodniczy pilininkas
aedituus kościelny, zakrystian bažnytininkas, zakristijonas
aeger chory sergantis
aegrotus chorowity, cierpiący liguistas, nesveikas
aerarius faber kotlarz, ludwisarz, brązownik katilius, bronzuotojas
aestus pożar gaisras
aevum wieczność amžinybė
affinis powinowaty, szwagier giminaitis, sesers vyras, švogeris
af-finitas pokrewieństwo przez małżeństwo giminystė per santuoką
agazo, praefectus stabuli koniuszy arklidžių administratorius, prižiūrėtojas (garbės pareigos)
ager rola, pole arimas, laukas
agicola wieśniak kaimietis
agitarius łucznik lankininkas
agitator woźnica vežėjas, važnyčiotojas
agnatus krewny po mieczu giminaitis per tėvą
agnatus sum urodzony po śmierci ojca gimęs po tėvo mirties
agrestis chłopski, niokrzesany kaimiškas, netašytas
agricola rolnik žemdirbys
agripeta osadnik gyventojas, kaimo gyventojas
algesco zaziębić się peršalti
algor mróz šaltis
alias zwany też taip pat vadinamas
alluvies powódź potvynis
altarium ołtarz altorius
altoris żywiciel gaivintojas, puoselėtojas
altrix żywicielka gaivintoja, puoselėtoja
alumnus uczeń, student mokinys, studentas
amanuensis pisarz, sekretarz raštininkas, sekretorius
ambactus sługa, klient tarnas, klientas
amiger giermek pažas
amita stryjenka dėdina
amittalis frater brat cioteczny motinos sesers sūnus
amittalis soror siostra cioteczna pusseserė (motinos sesers duktė)
anachoreta pustelnik atsiskyrėlis
ancilla dziewka, służąca mergaitė, tarnaitė
anicula staruszka senutė
annexus połączenie, związek buvimas kartu, sąjunga
annonarius kupiec zbożowy javų pirklys
annosus sędziwy, w podeszłym wieku pagyvenęs, garbaus amžiaus
annularius faber płatnerz, kotlarz katilius
antistes proboszcz klebonas
anus staruszka senutė
apiarius pszczelarz, bartnik bitininkas, barčius
apothecarius aptekarz vaistininkas
apparatus wspaniały, okazały puikus
apparitor dozorca prievaizdas
applicatio przyłączenie, przystąpienie pridėjimas prijungimas
apud w okolicy apylinkėse
aquilex studniarz šulinių kasėjas
arator rolnik, oracz žemdirbys, arėjas
arbitror sądzić spręsti, teisti
arboretum rodowód, drzewo genealogiczne genealoginis medis
arcarius faber stolarz stalius
arcesso wezwanie iššūkis, kvietimas į teismą
archetypon orginał autentiškas
archiater, archigenes lekarz gydytojas
arcuarius łucznik lankininkas
arcularius cieśla dailidė, stalius
argetarius bankier bankininkas
armifex płatnerz, kotlarz katilius
armifusor ludwisarz liejikas
armiger giermek pažas
artifex rzemieślnik amatininkas
aspectabilis widoczny matomas
aspernatio wzgarda panieka, ignoravimas
aspiro oddychać kvėpuoti, dusti
assator kucharz virėjas
astutus przebiegły patyręs
atavia prapraprababka proproprosenelė
atavus przodek, prapradziad protėvis
atriensis oddźwierny durininkas
attestor zaświadczać paliudyti, teigti
attono rażony piorunem trenktas perkūno
audiens słuchacz klausytojas
auguratio wróżba prietaras
augustus poświęcony pašvęstas, žinantis
aurifaber złotnik auksakalys
auriga woźnica karieta, vežimas
auxilium pomoc, ratunek pagalba
ava, avia babka senelė
aversor złodziej nenaudėlis, nusikaltėlis
avitus wrodzony įgimtas
avunculus wuj dėdė
avus dziadek, przodek senelis, prosenis


Lotynų Lietuvių
B - 22, C - 152 entries  
baccalaureus bakałarz bakalauras
baiulus posłaniec pasiuntinys
balbus jąkający się mikčiojantis
balistarius kusznik odininkas, plonos odos išdirbėjas
baptizatus ochrzczony pakrikštytas
barbaricus hafciarz siuvinėtojas
barbarius golarz barzdaskutys
barbarius, barbitonsor fryzjer, golarz kirpėjas, barzdaskutys
beate memoriae świętej pamięci šventos atminties
bergarius owczarz avių augintojas
bibilopegus introligator knygryšys
bibliopola księgarz knygininkas, bibliotekininkas
biduum dwa dni dvi dienos
biennium dwa lata dveji metai
bifariam podwójnie dvigubai
bladarius kupiec zbożowy pirklys javais
bombardarius rusznikarz, puszkarz patrankų gamintojas
bombardius puszkarz, rusznikarz patrankų liejikas
bractearius złotnik auksakalys
braxeator piwowar aludaris
bubulcus wolarz perkiaujantis jaučiais, galvijais
burggrabius capitanei burgrabia seniūno pavaduotojas, pilies ūkio prižiūrėtojas ir administratorius
bursarius, bursifex wytwórca torebek, kaletnik maišų, krepšių pynėjas
cacubarius kaflarz plytelių klojikas
caduceator budowniczy dróg, mostów tiltų, kelių tiesėjas
caelator grawer graveris
caelibis nieżonaty nevedęs
caementarius murarz mūrininkas
calamitas klęska, szkoda pralaimėjimas, nuostolis
calcographus drukarz spaustuvininkas
caldearius kotlarz katilius
cancellarius kanclerz kancleris
caniparius kelner kelneris
cantor śpiewak dainininkas
capitalis przestępstwo śmiertelne mirtinas nusikaltimas
capitaneus cum iurisdictione starosta grodowy pavieto viršininkas
carbonarius węglarz anglininkas
cardiacus chory na żołądek sergantis skrandžio liga
carnarius rzeźnik skerdikas
carnifex kat, rzeźnik ubojnik budelis, skerdikas
carrucarius woźnica vežikas
castellanus kasztelan kaštelionas
catopticus wytwórca luster veidrodžių gamintojas
caupo handlarz, karczmarz prekybininkas, šinkorius
causarius chory, inwalida nesveikas, invalidas
cautor poręczyciel laiduotojas
cementarius murarz mūrininkas
cerdo garbarz šikšnius, odininkas
cereficiarius woskarz vaško liejikas
cerevisarius piwowar aludaris
certus postanowiony nustatytas
cetarius handlarz ryb prekiautojas žuvimi
ceu tak jak taip kaip
chalcographus miedziorytnik litografas
chelista skrzypek smuikininkas
cibo żywić puoselėti
cippus słup, nagrobek antkapis
circa około apie
circulator włóczęga valkata
civis mieszczanin, obywatel miestietis, miesto pilietis
clacarius szewc siuvėjas
claustrarius, claviger klucznik, szafarz raktininkas
clibonarius zdun krosnininkas
clusor kowal podkuwacz kalvis, arklių kaustytojas
coactiliarius kapelusznik kepurininkas
coctor piwowar aludaris
cocus kucharz virėjas
cognatio rodzina, pokrewieństwo šeima, giminystė
cognatus krewny po kądzieli giminaitis iš motinos pusės
cognomen przydomek pravardė
cognominis równoimienny to pat vardo
collaudo pochwała gyrimas
collector poborca podatkowy mokesčių rinkikas
collector pobierca, bierca mokesčių surinkėjas
collocatio ożenek, wydanie za mąż santuoka, ištekinimas
colona wieśniaczka kaimietė
colonus wieśniak, chłop kaimietis
colorator farbiarz dažytojas
commenticus urojony, fałszywy netikras
commoratio pobyt, przebywanie viešnagė
communitas wspólnota bendrija
commutator wekslarz kreditorius
concelebro obchodzić, święcić švęsti
conceptus poczęcie pradžia, pradėjimas
concessus pozwolenie leidimas
concinnitas zgodność, harmonia santarvė, harmonija
concubina nałożnica, kochankaconcubius meilužė, sugyventinė
concubius północ vidurnaktis
condicio umowa małżeńska santuokos sutartis
conditorium trumna, grobowiec karstas
condoleo cierpieć kentėti, kęsti
conductitius najemnik, wyrobnik samdinys, darbininkas
confessio wyznanie, przyznanie tikyba, prisipažinimas, išpažintis
conflagro spłonąć sudegti
conflator hutnik metalurgas
conglacio zamarznąć sušalti
congregatio życie towarzyskie viešasis gyvenimas
coniectura tłumaczenie, domysł vertimas, prielaida
coniugalis małżeński santuokinis
coniugis małżonka, żona, kochanka sutuoktinė, žmona, mylimoji
coniunctio połączenie, pokrewieństwo giminystė per santuoką
conjugatis żonaty, zamężna vedęs, ištekėjusi
conjuges małżonkowie sutuoktiniai
consanguinei proximories krewni bliżsi artimesni giminės
consanguinei remoti krewni dalsi tolimesni giminės
consanguineus krewny, bratni giminaitis, broliškas
consecro poświęcić paskirti, pavesti, pašvęsti
consenesco starzeć się senėti
conserte w ścisłym związku to pasėkoje
consigno opieczętować, poświadczyć užantspauduoti, paliudyti
consiliarius rajca, radny tarėjas
consimilis podobny panašus
consipio być przy zdrowych zmysłach būti pilno proto
consisto zejść się mirti
consitor siewca sėjikas
consobrinus siostrzeniec, kuzyn sūnėnas, sesers sūnus, pusbrolis
consocer teść uošvis
consororini zrodzeni z dwóch sióstr vaikai gimę dviem seserims,
consors żona žmona
conspicor ujrzeć pamatyti, pastebėti, įsitikinti
constantia stateczność, konsekwencja pasekmė, būklė
constitutum rozporządzenie, umowa potvarkis, nuosprendis
constupro zgwałcić, zhańbić išprievartauti, nuplėšti garbę
consul burmistrz burmistras
consulus rajca, radny magistrato tarėjas
contamino splamić, zniesławić suteršti gerą vardą
contegulator dekarz stogdengys
contemero splamić, zniesławić nuplėšti garbę, suteršti gerą vardą
contemptus wzgardzony paniekintas
contentio porównanie palyginimas
conthoralis żona žmona
contiguus sąsiedni, graniczący kaimyninis, gretimas
continuationis związek, trwanie sąjunga, buvimas kartu arba greta
contortio powikłane wyrażenie neaiškus, painus išsireiškimas
contradico sprzeciw prieštara, protestas
contristo zasmucać nuliūdinti
contumulo pochować, mogiłą nakryć palaidoti
conubialis małżeński santuokinis
conubium małżeństwo santuoka
convenientia zgoda, harmonia santarvė, harmonija
conviciator bluźnierca keikūnas, melagis
convictus wspólne życie bendras gyvenimas
copulatio zaślubiny, złączenie sužadėtuvės
coqua kucharka virėja
coquus kucharz virėjas
corbo koszykarz krepšių pynėjas
cordarius powroźnik būrėjas, pranašautojas
cordatus mądry išmintingas
cordis serce širdis
coreator, coriator, coriarius szewc, garbarz siuvėjas, odininkas
corpus ciało zwłoki kūnas, palaikai
corrigiarius rymarz šikšnius, balnius
corruptrix uwodzicielka viliotoja
cotiarius szlifierz šlifuotojas, galąstojas
crapula pijaństwo girtuoklystė
cras jutro rytoj
creatrix matka motina
cremo spali sudeginti
crpetarius cieśla dailidė, stalius
crucio męczyć, katować kankinti
crustularius ciastkarz konditeris, pyragėlių kepėjas
crustularius, cupendinarius cukiernik, ciastkarz konditeris, pyragėlių kepėjas
cubicularius ložniczy karaliaus kambarinis, patalo klojikas
culcitarius krawiec robiący płaszcze apsiaustų siuvėjas
cumque zawsze amžinai, visada
cunae kołyska lopšys
cunctus połączony, złączony razem sujungtas
cunnus części płciowe kobiety, kobieta, dziwka moters lyties organai, moteris, mergina
cuparius bednarz kubilius
curator proboszcz, opiekun klebonas, globėjas
curator medici lekarz gydytojas
currifex stelmach, kołodziej račius
cursoris goniec pasiuntinys
custodia straż, piecza apsauga, globėjas, parapija
custos stróż sargas, parapijos klebonas
custos Regni kustosz koronny karališkų regalijų ir brangenybių prižiūrėtojas


Lotynų Lietuvių
D - 102, E - 72 entries
damnatio potępienie pasmerkimas
damno skazać, potępić pasmerkti
danista lichwiarz lupikautojas, kreditorius
dapifer stolnik stalininkas
debilitas ułomność, kalectwo negalia, invalidumas
debitor wierzyciel patikėtinis, įgaliotasis
decessio odejście, ustąpienie nuolaida, atsitraukimas
declaratio nullitatis unieważnienie małżeństwa santuokos paskelbimas negaliojančia
decorus stosowny, przyzwoity tinkamas, geras
dedecor hańba, niesława nešlovė
deflagratio spalenie sudeginimas, gaisras
defleo opłakać apverkti
deformitas hańba, brzydota gėda, negarbė
defunctus zmarły miręs
deglubitor hycel šungaudys, nenaudėlis
dehonestamentum niesława negarbė
deiectio wypędzenie išvarymas
deiero uroczyście przysięgać iškilmingai prisiekti
delamentor opłakiwać apverkti
delatio doniesienie, denuncjacja pranešimas, potvarkis
deliberatio rozważania svarstymai
delictum uchybienie, błąd klaida
delirus głupi, szalony kvailas, nepilno proto
delubrum świątynia, świętość šventovė, šventumas
demens głupi, szalony kvailas, beprotis
demigro oddalić się nutolti
demum właśnie, dopiero co būtent,
demuto odmienić, zmienić pakeisti
denatus zmarły miręs
denego zaprzeczyć prieštarauti, užginčyti
denicalis dotyczący zmarłych liečiantis mirusius
denomino nazywać vadintis
denubo, denuptum wyjść za mąż, ożenić się ištekėti
denuo na nowo iš naujo
dependo odpokutować za coś atgailauti už ką nors
deploro głośno płakać garsiai verkti
deprecabundus usilnie proszący primygtinai prašantis
derelictio upośledzenie negalia, invalidumas
designatio mianowanie įvardijimas, paskelbimas
despicientia pogarda, lekceważenie panieka, ignoravimas
despondi obiecać, przyrzec žadėti, prisiekti
desponso zaręczyć prisiekti, susižadėti
destino utwierdzić, umocnić w wierze įsitikinti, sustiprinti tikėjimą
destitutio zawód užsiėmimas
detractio uprowadzenie suvedžiojimas
deus Bóg, bóstwo Dievas, dievybė
devotio ślubowanie priesaika
dica skarga, proces skundas, teismo byla
dicationis prawo obywatelstwa piliečio teisės
dico bóstwu poświęcić pašvęsti Dievui
dictio mowa kalba
dictum wyraz, rzecz powiedziana išsireiškimas, pasakytas dalykas
difficultas trudność sunkumas
diffiteor zaprzeczać prieštarauti, nesutikti
diffugium ucieczka pabėgimas
dignatio godność, dostojeństwo padorumas
digressio odejście, ustąpienie atsitraukimas, nusileidimas, nuolaida
dilatio opóźnienie vėlavimas
diligens staranny tinkamas, geras
diludium zwłoka, przerwa delsimas, pertrauka
dimensor szynkarz karčemos savininkas, šinkorius
dimidium połowa pusė
diremptus rozłączony išskirtas
diritas okropność, niegodziwość baisumas, siaubingumas
dirus straszny, okropny basus, siaubingas
disceptatio wyjaśnienie išaiškinimas
disceptator sędzia teisėjas
discidium rozejście się, rozwód ištuoka, skyrybos
discipulus uczeń, student mokinys, studentas
discordia niezgoda nesantarvė
disertus zrozumiały supratingas, protingas
disimilis niepodobny, różny nepanašus, skirtingas
dispensator rządca, szafarz valdytojas, raktininkas
dispero ginąć, niszczeć žūti, terioti, netekti
dispicio dostrzec pastebėti, nustatyti
disputo sprawdzić, badać tikrinti, tirti
disquiro poszukiwać ieškoti
disquisitio poszukiwanie paieškos, ieškojimas
diutinus długotrwały ilgalaikis, nuolatinis
divinitas boskość dieviškumas
diviso podział, rozdział dalybos, pasidalijimas
divortium rozwód skyrybos
doceo, doctum nauczyć, uczyć mokyti, išmokti
doctrina nauczanie, wiedza mokymas, žinios
dogma zdanie, twierdzenie nuomonė
doliarius, doleator bednarz kubilius
dolor smutek, zmartwienie liūdesys, nusimimimas
dolosus podstępny pasalūniškas
domesticus domowy, rodzinny namų, šeimyninis
domina gospodyni domowa namų ponia, namų šeimininkė
dominator władca valdytojas, šeimininkas
dominus władca, gospodarz valdovas, valdytojas, šeimininkas
donum podarek, ofiara dovana, auka
dos, dosotis posag, dar kraitis, dovana
dotatus bogaty, obfity turtingas, gausus
dubitatio wątpliwość abejonės
dubito wątpić abejoti
dudum długo, od dawna seniai
dulciarius cukiernik konditeris, pyragėlių kepėjas
dum taxat ściśle biorąc bendrai, aplamai
dux campestres hetman polni lauko etmonas, didžiojo etmono pavaduotojas
dux exercitorum hetman etmonas
eadem tam, tamże ten, ten pat
ebrietas pijaństwo girtuoklystė
eccere zaiste, zaprawdę iš tikrųjų
economus rządca prievazdas, valdytojas
edentarius dentysta dantistas
edictum ogłoszenie, zarządzenie pranešimas, potvarkis
editio podanie, wniosek prašymas, pasiūlymas
effector twórca, sprawca kūrėjas, atsakovas
effetus wyczerpany, osłabiony išsekęs, susilpnėjęs
effigies obraz, wizerunek paveikslas, atvaizdas
efflagitatio usilna prośba primygtinas prašymas
effligo zabić užmušti
effugio uciec, ujść išeiti, pabėgti
egressus wyjście išėjimas, išeitis
eiecto wypędzenie, wyrzucenie išvarymas, išmetimas
eiulo płacz, lament verksmas, rauda
elamentabilis żałosny gedulingas
elinguis niemowa nesakymas
eluego zrzucić żałobę nusiimti gedulą
emancipio usamodzielnić, upełnoletnić padaryti savarankišku, tapti pilnamečiu
emendatio poprawa, udoskonalenie papildymas
ementior kłamać meluoti
emercor okupić išpirkti
emigro wywędrować iškeliauti
eminus daleki tolimas
emitto wysyłać siuntinėti
emorior zaginąć, umrzeć žūti, mirti
emporium zakup pirkimas
emptito kupić, kupować pirkti
enervis bezsilny, słaby bejėgiškas, silpnas
ensifex płatnerz ginklininkas, ginklų gamintojas
enubo wyjść za mąż za kogoś z innego miasta ištekėti už vyro iš kito miesto
enuptio wyjście za mąż ištekėjimas
enuptum wyjść za mąż za kogoś z innego miasta ištekėti už ko nors iš kito miesto
enutrio wychować išauklėti
ephebus młodzieniec jaunuolis
ephipparius siodlarz balnius
epiclerus dziedziczka paveldėtoja
epigonus pogrobowiec vaikas, gimęs po tėvo mirties
epiphora katar peršalimas, sloga
episcopus biskup vyskupas
eques rycerz riteris, karys
equicius handlarz koni arklių pirklys
erectus prosty, wyniosły paprastas, patikimas, tvirtas
eremita pustelnik atsiskyrėlis
ergastularius strażnik więzienny kalėjimo sargas
erraticus błędny, tułacz neteisingas, besiblaškantis
erro błądzić, tułać się blaškytis iš vietos į vietą, keliauti
erronis włóczęga valkata
eructo zwymiotować išvemti
erus pan domu, właściciel namų šeimininkas, valdovas
esca jadło, pokarm maistas
etiam jeszcze, zawsze dar, visada
euxinus gościnny svetingas
eventum wyjście, rezultat rezultatas, išdava
evidens oczywisty, wpadający w oczy akivaizdus
evito odebrać życie atimti gyvybę
evulsio wyrwanie išreikalavimas
exactor poborca podatkowy mokesčių rinkėjas
exaequo zrównać palyginti
exaudio usłyszeć išgirsti
excarnifico zamęczyć na śmierć, zakatować nukankinti iki mirties
excoriator hycel, oprawca skriaudėjas
excors głupi, bezrozumny kvailas
exemplaris odpis sąrašas, kopija
exheres wydziedziczony netekęs teisės į palikimą
exinde potem, następnie po to, sekantis
exlegis bezprawny beteisis
expletio uzupełnienie papildymas
expugnax skuteczny duodantis vaisius, pasiteisinęs
exspiro zginąć, umrzeć dingti, mirti
extoris wygnaniec pabėgėlis, ištremtasis


Lotynų Lietuvių
F - 44, G - 26, H - 17 entries
faber kowal, rzemieślnik kalvis, amatininkas
faber lignarius cieśla dailidė, stalius
faber murarius murarz mūrininkas
falcarius kowal kos dalgių kalvis
falconarius sokolnik sakalininkas
falsus fałszywy netikras
famella służąca tarnaitė
familia defuncta wygasły ród išmirusi giminė
famulatus służba, niewola tarnystė, nelaisvė
famulus pomocnik, parobek padėjėjas, pagalbininkas
famulus aulicius służący dworski dvaro tarnas
feber ferri kowal kalvis
femina kobieta moteris
feniscea kosiarz, żniwiarz pjovėjas
ferri faber kowal kalvis
fetus rodzenie, płód gimdymas, vaisius
fibulator guzikarz, wytwórca okuć sagų, apkaustų gamintojas
figulus garncarz puodžius
filia córka duktė
filiaster bratanek sūnėnas (brolio sūnus)
filicarius brukarz, kamieniarz grindinių klojikas, akmenskaldys
filius naturalis syn nieślubny nesantuokinis sūnus
fistulator flecista fleitininkas
flaminium urząd kapłański klebono pareigybė
flator hutnik kalnakasys, metalurgas
flaviarius safiannik tymininkas
flebotomarius felczer felčeris
fleo płakać verkti
fodi zakopać, pochować palaidoti
forestarius leśniczy miškininkas
forestarius lešniczy girių prižiūrėtojas, girininkas
formositas piękność grožis
fornacarius, furnarius zdun krosnininkas
fossarius, fossor górnik, kopacz, grabarz kalnakasys
fossor kopacz, rolnik, górnik, grabarz kalnakasys
fragulator, frenifex kaletnik krepšių pynėjas
frater brat brolis
fratria bratowa brolienė
frenarius rymarz šikšnius, balnius
frumentarius kupiec zbożowy grūdų ( javų) pirklys
frumitor garbarz odininkas, balnius
funarius, funista, funifex powroźnik virvių pynėjas
funicularius wytwórca sznurowadeł, pasków, klamer raištelių, dirželių ir sagčių gamintojas
furunculus złodziejaszek piktadarys
fusor odlewnik liejikas
gangaba tragarz nešikas
garcifer kucharz virėjas
gemellus bliźniak vienas iš dvynių
geminus bliźnięta dvyniai
gemmagenum kaflarz plytelių klojikas
gemmarius jubiler juvelyras
gener zięć žentas
generalis artilleriae general artylerii artilerijos vadas
generosus lub gnosus urodzony, szlachetny, szlachcic kilmingasis, bajoras
genetrix matka motina
genitor ojciec tėvas
gens ród giminė
germanitas braterstwo brolija
germanus rodzony brat tikrasis brolis
gerulus tragarz nešikas
gestator tragarz nešikas
girator włóczęga valkata
gladifer,ensifer miecznik kardininkas
glebator studniarz šulinių kasėjas
glos bratowa, szwagierka svainė ( brolio žona)
glutinator introligator knygryšys
gnarus znany,znajomy žinomas, pažįstamas
gnosus lub generosus urodzony, szlachetny, szlachcic kilmingas, bajoras, šlėkta
gradus stopień, pokrewieństwo giminystė, giminystės laipsnis
grammaticus nauczyciel mokytojas
grandaevus sędziwy senas
guardianus strażnik sargybinis, sargybininkas
haeres dziedzic tėvūnas, paveldėtojas
harpator harfiarz arfininkas ( muzikantas)
herbarius zielarz žolininkas
herctum spadek palikimas
heres dziedzic tėvūnas, paveldėtojas
hiems zima, niepogoda žiema, blogas oras
hieraticus święty šventas, šventasis
histrio aktor aktorius
hydrops wodna puchlina vandenligė
homicidium mord, zabójstwo žmogžudystė
horolgifex zegarmistrz laikrodininkas
horologifex, horologius zegarmistrz laikrodininkas
hortulanus ogrodnik sodininkas
hospes publicus karczmarz karčemos savininkas
humanus ludzki žmoniškas
humatio pogrzeb laidotuvės
huragius magik, kuglarz magas, fokusininkas

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 72087 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top