2008 m. gruodžio 11 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko seminaras "Šeimos istorijos grožis, kuriame dalyvavo GD tarybos narys Vilius Botyrius, daugiau skaityti

2008 m. spalis Iš spaudos išėjo pirmasis Genealogų draugijos žurnalo numeris.

2008-06-16 Genealogų draugijos nariai susitiko su garsiu genealogu Stanislav'u Dumin'u, Istorinės-Genealoginės draugijos 2008Maskvoje prezidentu, atstovaujančiu Rusijos genealogų visuomenę Tarptautinėje Genealogų draugijoje bei turinčiu giminės šaknų istorinėje Lietuvoje. Jo paskaita Lietuvos technikos bibliotekoje paliko įspūdį profesonaliu reikalo išmanymu ir betarpišku bendravimu su auditorija. S.Duminas pristatė ir padovanojo GD savo draugijos leidinius.Jis keletą dienų darbavosi LVIA. Paaiškejo, kad mūsų LVIA bajoriški šaltiniai gali pasikartoti St.Peterburgo ir kituose Rusijos archyvuose, bet ne bajoriškai, o valstietiškai / miestietiškai genealogijai. Lietuvos archyvų šaltiniai (bent 19 amžiaus) yra unikalūs ir dublikatų Rusija neturi. Šaltiniai genealogijai panašūs: metrikų knygos, reviziniai surašymai, karo prievolės sarašai ir .t.t. Paaiškėjo, kad Rusijos ir Lietuvos genealogų džiaugsmai ir bėdos panašios.

Stanislav Dumin, baigęs istorijos fakultetą Maskvos valstybiniame universitete, specializavosi lenkų istorijoje ir ypač domėjosi Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, kurioje gyveno jo protėviai. 1981 m. apsigynė disertaciją ir gavo istorinių mokslų kandidato vardą. Nuo 1988 m. - vyresnysis mokslinis bendradarbis Maskvos valstybinio muziejaus filiale "Izmailovo dvaras". 1990 m. kartu su kolegomis atkūrė Istorijos ir genealogijos draugiją Maskvoje, kuriai ir dabar vadovauja. Jis atstovauja Rusiją užsieninėse Genealogijos Heraldikos konfederacijose. 1999 m. buvo išrinktas Rusijos genealogų federacijos prezidentu. 1990-1991 metais dalyvavo Rusijos istorinės vėliavos ir emblemos atkūrimo komisijoje. Dumin'as paskelbė apie 400 mokslinių darbų, straipsnių, referatų. Jis specializuojasi ir bajorijos genealogijoje

 

2008-05-27 GD taryboje svarstyta ir nutarta:

 1. Pritarti GD informacinio periodiniam leidiniui, atsižvelgiant į Č. Malevskio, A. Musteikienės, V. Botyriaus, K. Tracevskio korektūras.
 2. Pritarti S.Gasparavičienės pasiūlymui, bandyti papildyti GD atstovu Vyriausybės dvišalę darbo komisiją (... rengti Susitarimui dėl Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje....) klausime dėl bažnytinių metrikų knygų saugojimo ir naudojimo tvarkos.

2008-04-26 Ataskaitiniame metiniame susirinkime

 
 1. GD pirmininkas Č. Malevskis apžvelgė pirmuosius GD veiklos metus ir pažymėjo, kad visuomenės susidomėjimas genealogija smarkiai išaugo, palaipsniui įgyvendinami tikslai, nors tam reikalingos lėšos.
 2. Revizijos komisijos pirmininkas pristatė finansinės veiklos patikrinimo rezultatus.
 3. A. Musteikienė papasakojo apie virtualaus archyvo kūrimą bei kas nuveikta per metus virtualioje erdvėje sukūrus ir vystant GD internetinę svetainę. Nuspręsta teikti GD tyrinėtų giminių sąrašą.
 4. Vilius Botyrius kalbėjo apie genealoginių duomenų bazės kūrimą, kas palengvintų ir pagreitintų genealoginius tyrimus. Pažymėjo, kad jis tokį darbą jau pradėjęs savo veiklos pagrindu Ekselio programoje, pažadėjo pasidalinti su kolegomis, kad ir kiti galėtų plėtoti papildant savo veiklos rezultatais.
 5. Apžvelgta periodinio leidinio išleidimas, nubalsuotas ir priimtas pavadinimas "Genealogjos apžvalga".
 6. S.Gasparavičienė kalbėjo apie Genealogų draugijos, kaip paramos gavėjos, perspektyvas, papasakojo apie pateiktas paraiškas Amerikos lietuvių fondui (Lithuanian foundation).
 7. Pasisakė V.Valiušaitis (apie sponsorių pritraukimą, įsteigiant GD garbės nario įstatusą), J. Mačiulis (apie Kauno archyvus)

NUTARTA:

 • sukurti iždininko reglamentą;
 • skelbti internete apie turimą nagrinėtų giminių medžiagą;
 • įkurti garbės nario statusą;
 • išleisti GD leidinį pavadinimu "Genealogijos apžvalga";
 • organizuoti mokslinę genealoginę konferenciją ir genealoginių medžių parodą.

  Pirmininku patvirtintas Č.Malevskis, GD taryba palikta tos pačios sudėties, priskiriant kandidatais: A. Musteikienę, J. Orlovą.

2008-04-02 GD taryboje svarstyta ir nutarta:

 1. Nutarta ataskaitinį Genealogų draugijos susirinkimą surengti 2008 m. balandžio 26 d. šeštadienį Lietuvos
  Technikos bibliotekoje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius).
  Bus pristatytas GD informacinio periodinio leidinio darbinis variantas; įteikti nario bilietai nariams, kurie dar neturi. Taip pat bus galimybė sumokėti metinį nario mokestį (40 lt), bus paraginti nariai (ir prijaučiantys) GD skirti 2 procentus savo sumokėto pajamų mokesčio. Nariai, pervedusieji paramą, bus atleisti nuo metinio nario mokesčio.
 2. Apžvelgta GD draugijos ataskaitinio susirinkimo dienotvarkė.
 3. Skelbti internetinėje svetainėje apie GD suvažiavimą.
 4. Svarstyta draugijos informacinio periodinio leidinio leidybos organizaciniai klausimai.
 5. Suvažiavimo metu galutinai nuspręsti dėl leidinio pavadinimo.
 6. Informacinio periodinio leidinio darbinio varianto galutinė redakcinė apžvalga vyks balandžio 9 d. trečiadienį, pasibaigus LVIA darbo laikui.

2008-03-26 GD taryboje svarstyta ir nutarta:

 1. Numatyta iki suvažiavimo paruošti Genealogų draugijos periodinio leidinio darbinį variantą ir teikti suvažiavimui apžvalgai, aptarimui bei taisymui (preliminariai pagaminti pirmojo leidinio darbinių variantų skaičių atitinkamai Genealogų draugijos narių skaičiui).
  Periodinio leidinio kompiuterinį variantą pateikti Genealogų draugijos internetinėje svetainėje (*.pdf bylos formate).
  Genealogų draugijos periodinio leidinio pavadinimas (preliminarūs teiktini pavadinimo variantai „Genealogijos apžvalga“, „Genealogijos naujienos“, „Genealogijos žinios“) bus svarstomas ir nuspręstas Genealogų draugijos suvažiavimo metu.
  Informacinėje publikacijoje nutarta pateikti genealoginių leidinių sąrašą.
 2. Nutarta suvažiavimą organizuoti 2008 m. balandžio 26 d. Pažymėta, kad suvažiavimo metu bus pristatytas Genealogų draugijos informacinio periodinio leidinio darbinis variantas.
  Suvažiavimo metu nariams bus galimybė sumokėti metinį nario mokestį (40 lt), pasiūlyta Genealogų draugijai skirti 2 procentus pajamų mokesčio (pervedusiems 2 procentus pajamų mokesčio atleisti nuo pastarojo metinio nario mokesčio).
  Teiktas siūlymas pranešimą apie GD suvažiavimą skelbti internete (GD internetinėje sveiatinėje www.genealogija.lt), informuoti narius el. paštu ir trumposiomis mobiliųjų telefonų žinutėmis.
 3. Kitas tarybos susirinkimas bus 2008 m. balandžio 2 d., trečiadienį, 18 val., Lietuvos Technikos bibliotekoje. Bus svarstomi suvažiavimo organizaciniai klausimai, biudžeto, revizijos komisijos veikla.

2008-02-27 GD taryboje svarstyta ir nutarta:

 1. Genealogų draugijos informacinio periodinio leidinio leidybos organizavimas.

  Struktūrinė leidinio pagrindų sandara numatoma tokia: kronika, metodika (metodologija) ir teorija, giminės aprašymas, įdėti GD įstatus ir programą.
  Duomenis istorine tematika ruošia (Č. Malevskis, V. Botyrius, R. Butautas ir kt.) ir savaitės eigoje pateikia redaktorei S. Gasparavičienei.
  Genealogų draugijos periodinio leidinio teiktini preliminarūs pavadinimo variantai: „Genealogijos apžvalga“, „Genealogijos naujienos“, „Genealogijos žinios“.
  Lotynų lietuvių lenkų istorinių terminų žodyną (ruošia S.Gasparavičienė ir A.Musteikienė).
  Apžvalgą apie archyvinių dokumentų kategorijas genealoginiuose tyrimuose anglų kalba su lietuviška reziume, rengia V.Botyrius.
  Aukštosios Kirsnos arba Arnionių dvaro istorijos apžvalgą per dvarų savininkų genealogijos prizmę, rengia S. Gasparavičienė, L.Vileikienė.
  Internetinėje svetainėje pažymėti, kad planuojamas išleisti leidinys ir visus norinčius pateikti jame reklamą kreiptis į periodinio leidinio redakcinę kolegiją (detalesnė informacija išsiaiškinus reklamos rinkos kainas).
  Nutarta kitame GD tarybos posėdyje aptarti kitus leidybinius klausimus.
 2. Vidmanto Valiušaičio, dirbančio Lietuvos verslo paramos agentūroje (toliau LVPA), kuri administruoja Europos sąjungos paramą, teoretinė Genealogų draugijos, kaip Europos Sąjungos ir kitų fondų paramos gavėjos, apžvalga.

  V. Valiušaitis apžvelgė apie galimybes GD kooperuotis su kitomis institucijomis – savivaldybėmis, Lietuvos kultūros ministerija, universitetais, Archyvų departamentu.
  Pažymėta, kad iš viso Lietuvos Respublikoje veikia keturios agentūros: Verslo paramos, Socialinių išteklių, Žemės ūkio, Aplinkosauginių projektų. Siūlyta kreiptis į Socialinių išteklių agentūrą, socialinį sektorių, GD veiklai plėtoti.
  Pateikta projektų tikslų atitikimo su ES programomis analizė (finansavimo tikslų, priemonių ir pagal tai parengtų projektų argumentacijos dalių koreliacija). Teiktas pasiūlymas paprašyti analogų iš socialinio fondo rengiamų 2007 – 2013 m.
  Apžvelgtos programų projektų pagrindinės problemos: administravimo (projekto vykdymo grafiko nuoseklus vykdymas (mokėjimai vykdomi kompensavimo principu etapais), kainų kilimas).
 3. Buvo apsvarstyyti ir kiti paramos gavimo keliai GD periodiniui leidiniui remti, internetinei svetainei plėtoti.
  K. Tracevskis apžvelgė pagrindinius GD, kaip paramos gavėjos, principus – pirminio kapitalo struktūrizavimas, atitinkamo asmens teikimas projekto rengimui.
  Pasiūlyta paskelbti GD internetinėje svetainėje apie galimybę GD nariams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pervesti 2 procentus savo 2007 metais sumokėto pajamų mokesčio sumos tikslu paremti Genealogų draugiją.
 4. Kitas tarybos susirinkimas - 2008 m. kovo 26 d., trečiadienį, 18 val., Lietuvos Technikos bibliotekoje.
  Pasiūlyta paskelbti internetinėje svetainėje ir bendru narių elektroniniu paštu, kad Genealogų draugijos nariai gali atvykti atsiimti nario pažymėjimų bei susimokėti metinį nario mokestį.
  Preliminariais duomenimis Genealogų draugijos suvažiavimas planuojamas balandžio - gegužės mėnesiais.
Go to top