skyreklis 2017-12-02 Aštuntajame LGHD ataskaitiniame-rinkiminiame suvažiavime:

 • iškilmingam suvažiavimo atidarymui dainavo Naujamiesčio ansamblis „Vaivora“, vadovė Rita Jurgaitienė;
 • pranešimą, skirtą  LGHD 10-ties jubiliejinių metų paminėjimui, skaitė istorikas, medievistas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas, Lietuvos mokslo akademijos narys prof. Rimvydas Petrauskas;
  Suvažiavime dalyvavo: istorikė, nagrinėjanti XIX amžiuje susiklosčiusią Lietuvos tautinių mažumų, totorių ir bajorų istoriją, LGHD  garbės narė prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė,
  istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys,
  teisininkas, Lietuvos ir Vilniaus miesto politinis veikėjas, teisės pedagogas, buvęs teisėjas, advokatas, Seimo narys, LGHD  garbės narys Stasys Šedbaras,
  20 metų dirbęs Seimo Teisės departamento direktoriaus pareigose, dabar – advokatas Kęstutis Virketis,
  dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius, heraldas, LGHD  garbės narys Arvydas Stanislavas Každailis,
  Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, LGHD garbės narys, M. Romerio universiteto prof. dr. Adas Jakubauskas ir kt. garbingi asmenys.
 • LGHD signatarams įteikti Garbės nario liudijimai, nusipelniusiems asmenims - ordinai ir medaliai;
 • išklausyta ir patvirtinta pirmininkės Sigitos Gasparavičienės ataskaita savo ir Tarybos darbo klausimais;
 • LGHD Dokumentų patikros ir heraldikos komisijos ataskaita už 2016–2017 m. nepristatyta nedalyvaujant pačiam pirmininkui Aidui Baškiui.
  Suvažiavime dalyvavę šios komisijos nariai patvirtino, kad per ataskaitinį laikotarpį komisijos pirmininkas nebuvo sušaukęs nei vieno posėdžio. Danielius Vervečka paminėjo, kad šios komisijos darbo broką gelbėjo Lietuvos genealogijos ir heraldikos komisija, kuriai vadovauja Česlav Malevskis;
 • išklausyta ir patvirtinta detali LGHD Revizijos komisijos pirmininko Vidimanto Kučo ataskaita;
 • LGHD pirmininko rinkimams buvo pateikti du kandidatai: Sigita Gasparavičienė (atsisakė pareigų) ir Remigijus Bimba. Tarybos rinkimams buvo pateikta 18 kandidatų;
 • Balsavimo komisija pateikė tokius rinkimų rezultatus. Iš viso buvo išdalinta 32 biuleteniai. Du rasti sugadinti. Balsai už pirmininką Remigijų Bimbą skirti – 27, už Sigitą Gasparavičienę – 1;

  Tarybos narių rinkimų rezultatai: Audronė Musteikienė – 29, Juozas Antanaitis – 28, Danielius Vervečka – 27, Vytautas Saulevičius – 24, Kristina Giedraitienė – 23, Česlav Malevskis – 18, Rolandas Zvicevičius – 17, Adas Jakubauskas – 16, Sigita Gasparavičienė – 16, Paulius Vaniuchinas – 16, Remigijus Bimba – 12, Albert Volk – 12, Vytenis Bagdonas – 10, Kazys Tracevskis – 8, Artūras Nanartavičius – 7, Laima Vileikienė – 7, Vidimantas Kučas – 6,  Aidas Baškys – 4 balsai;

 • į LGHD Dokumentų patikros ir heraldikos komisiją pasiūlyti ir patvirtinti: Arvydas Každailis, Laima Vileikienė, Kazys Tracevskis, Stasys Bakevičius, Vytautas Saulevičius, Remigijus Bimba ir Danielius Vervečka;

 • LGHD pirmininku išrinktas Remigijus Bimba.

Išrinkta LGHD taryba iš 11 narių: Audronė Musteikienė, Juozas Antanaitis, Danielius Vervečka, Vytautas Saulevičius, Kristina Giedraitienė, Česlav Malevskis, Rolandas Zvicevičius, Adas Jakubauskas, Sigita Gasparavičienė, Paulius Vaniuchinas, Albert Volk.
Patvirtinta LGHD Dokumentų patikros ir heraldikos komisija: Arvydas Každailis, Laima Vileikienė, Kazys Tracevskis, Stasys Bakevičius, Vytautas Saulevičius, Remigijus Bimba ir Danielius Vervečka. 

Patvirtinta LGHD Revizijos komisija: V. Kučas, A. Paltarackas ir Kęstutis Virketis.

Apie suvažiavimą rašė anykštėnai

skyreklis  2017-12-02 Prieš LGHD suvažiavimą įvyko paskutinysis senosios LGHD tarybos posėdis, kuriame:

 • patvirtintas naujas LGHD narys Viktoras Osencovas;
 • 2017 m. LGHD nariais patvirtinti šie asmenys: Antanas Dilevičius, Juozas Mačiulis, Stasys Bakevičius, Artūras Paltarackas, Kęstutis Počiejus, Artūras Nanartavičius, Marius Kvietkauskas, Rolandas Zvicevičius, Remigijus Bimba, Vidimantas Kučas, Tadeuš Navsutis, Juozas Antanaitis, Povilas Vervečka, Gediminas Ožalinskas, Vytenis Bagdonas, Karolis Bagdonas, Vytautas Kuzmickas, Mindaugas Stankūnas, Algis Janonis, Vitas Bivainis, Kęstutis Virketis, Virgilijus Norvaiša, Kristina Giedraitienė, Paulius Vaniuchinas, Gummerbach Peter Ferdinand, Vladislovas Jonikas, Laimonas Gryva, Vilius Vašeikis, Viktoras Osencovas. Į narių sąrašą įeina ir Garbės nariai.

skyreklis  2017-11-16 LGHD tarybos posėdyje:

 • Sudarytas įsiskolinusių LGHD narių sąrašas šalinimui iš draugijos bei svarstytas tikrųjų narių sąrašas.
 • Svarstytas Revizijos komisijos pasirengimas suvažiavimui.
 • Nutarta Garbės nariais patvirtinti šiuos asmenis: Rimvydą Butautą, Laimą Vileikienę, Vilių Botyrių, Albert Volk, Aidą Baškį, Sigitą Gasparavičienę, Adą Jakubauską, Stasį Šedbarą.
 • Apsvarstyta LGHD suvažiavimo darbotvarkė, vieta ir data - 2017-12-02, Vilniaus Universitetas (adresas: Universiteto g. 3).
 • Svarstyta 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės signatarų projekto eiga. Projekto vadovė LGHD pirmininkė S. Gasparavičienė. Vykdytojai:: A. Baškys, R. Bimba, V. Botyrius, R. Bukauskaitė, S. Gasparavičienė, L. Gryva, R. Junkienė ( įtraukta lapkričio 17 d.), V. Kučas, S. Donec Florey, A. Musteikienė, K. Tracevskis. Projekto medžiaga bus talpinama atskirame tinklapyje http://signatarai.genealogija.lt/.

skyreklis  2017-09-14 LGHD tarybos posėdyje:

 • svarstytas Signatarų projektas, - apie darbus informavo S.Gasparavičienė, V. Kučas, L.Gryva, V.Jonikas, A.Baškys, R.Bimba, L, Bukauskaitė, V.Botyrius, Lana Donets-Florey, E.Musteikienė;
 • numatyta pateikti paraišką Lietuvos kultūros tarybai skelbiamam (2017-09-15) konkursui Lietuvos valstybės 100-mečiui pažymėti,
 • priimti į LGHD: Lana Donets-Florey (JAV Balzeko  muziejaus Genealogijos centras), Rūtą Bukauskaitę, Ferdinando Gummersbach iš Bavarijos;
 • kitame Tarybos posėdyje numatyti Draugijos suvažiavimo datą.

skyreklis  2017-06-27 LGHD tarybos posėdyje:

 • nutarta priimti į draugijos narius Vladislovą Joniką;
 • patenkintas Ingos ir Kąstyčio Žalėnų prašymai išstoti iš Draugijos;
 • pirmininkui A. Baškiui priminta koordinuoti Dokumentų patikros ir heraldikos komisijos darbą;
 • paskirstyti asmenys dirbti Signatarų projekte, nutarta ieškoti asmenų nepaskirstytoms genealogijoms. A. Musteikienei sukurti tinklapį, skirtą signatarų projektui.
 • nutarta kitą draugijos tarybos susirinkimą sušaukti 2017 m. rugpjūčio pabaigoje.  
                  

skyreklis  2017-05-30 LGHD tarybos posėdyje: numatytas draugijos suvažiavimas spalio mėn.

skyreklis  2017-05-28

Vilniaus rotušėje vyko Krymo totorių folkloro muzikos koncertas - Krymo totorių namų dovana vilniečiams ir Vilniaus svečiams. Grojo Krymo totorių folkloro ansamblis AkDeniz, dainavo vaikų kolektyvas.


2017 m. minima 620 metų sukaktis nuo Krymo totorių atvykimo į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritoriją. Minint šią sukaktį, Lietuvos totorių bendruomenė kartu su Lietuvos institucijomis visus metus organizuoja Krymo totorių dienas, istorines konferencijas, parodas, koncertus ir kitus renginius.

skyreklis  2017-04-24 LGHD tarybos posėdyje svarstyti žurnalo „Genealogija ir heraldika“ korektūrų ir leidybos klausimai. Pritarta spausdinimo sąskaitos apmokėjimui.

skyreklis   2017-03-16
Aidas
LGHD pirmininkės pavaduotojas, Dokumentų patikros ir heraldikosNiujorke komisijos pirmininkas Aidas Baškys, pakviestas JAV lietuvių bendruomenės (LB) krašto valdybos ir LB tarybos nario Valdo Buožio, skaitė paskaitą ,,Lietuvos heraldikos labirintuose" Niujorko lietuvių bendruomenei, kurią organizavo NY miesto LB atstovė švietimui ir kultūrai Gintarė Bukauskienė,  Lietuvių susivienijime Amerikoje. 

Susirinkusius dalyvavimu pagerbė ir paskaitos klausyti taip pat atvyko Generalinis konsulas Julius Pranevičius.

 

skyreklis  2017-03-17 LGHD tarybos posėdyje:

 1. Nutarta skelbti tikrųjų narių sąrašą po liepos 1 d. Dėl neaiškaus tikrųjų narių skaičiaus nutarta 2017-05- 13 LGHD ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą nukelti į šių metų rudenį.
 2. R. Bimbai patikėta kontaktuoti su LGHD buhaltere ir vesti 2017 m. LGHD narių sąrašą. Paprašyti LGHD buhalterės L.Bartkienės parengti narių sąrašą, kurie yra sumokėję mokesčius iki 2017 m. kovo 17 dienos.
 3. Nutarta patalpinti LGHD internetiniame puslapyje informaciją dėl nario mokesčio sumokėjimo iki 2017-04- 15; Paprašyti Audronės Musteikienės, kad e. laišku išsiųstų priminimą kiekvienam skolininkui dėl nario mokesčio skolos.
 4. Nedalyvaujantys LGHD veikloje ir nemokantys nario mokesčio 1 (vienerius) metus, LGHD Tarybos sprendimu gali būti pašalinti iš LGHD narių. Pašalintas narys turi atsiskaityti su LGHD.
 5. Žurnalo tiražas apspręstas – 300 egz. S. Gasparavičienei patikėta kontaktuoti su žurnalo "Genealogija ir heraldika" redaktoriumi L. Kaktavičiumi ir tęsti derybas dėl šio žurnalo leidybos, paprašyti atsiųsti signalinį žurnalo variantą;
 6. Patvirtinti Brazaičio ir Norvaišos herbai.
 7. LGHD Dokumentų patikros ir Heraldikos komisijai pateikiant išvadas, atsižvelgti į prašymą, kokį išduoti herbą: asmeninį, šeimos ar giminės.
 8. LGHD Dokumentų patikros ir heraldikos komisijos pirmininkas A. Baškys įpareigotas elektroninę herbo patvirtinimo bylą persiųsti LGHD pirmininkės pavaduotojui D. Vervečkai.

skyreklis 2017-01-28

dnr

Visuomenės veikėjas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras,

diplomatas, LGHD narys  Vidmantas Povilionis skaitė paskaitą

 

"DNR testu atskleiskite savo etnines šaknis ir suraskite naujus giminaičius".

skyreklis LGHD tarybos posėdyje svarstyta:

 • narių mokesčių surinkimo klausimai
 • žurnalo leidybos finansiniai klausimai
Go to top