2007-11-30 GD taryboje:

 • aptarta reikiamybė kreiptis į Lietuvos Valstybės Archyvų direkciją dėl strateginio Genealogų draugijos ir Lietuvos Valstybinio Istorijos Archyvo bendradarbiavimo, susiklosčius atitinkamomis aplinkybėmis (didelis Lietuvos Respublikos piliečių susidomėjimas genealogija), sudarant palankesnes galimybes Genealogų draugijos nariams tirti archyve saugomą istorinę medžiagą (Lietuvos Valstybinio Istorijos Archyvo skaitykloje išsiimti didesn5 skaičių (nei numatyta) archyvinių knygų).
 • nutarta artimiausiu metu vykti į Lietuvos Valstybės Archyvų direkciją ir išsiaiškinti galimo Genealogų draugijos ir Lietuvos Valstybinio Istorijos Archyvo strateginio bendradarbiavimo tendencijų.
  Pažymėta, kad Genealogų draugija nėra pelno siekianti organizacija, siekianti visuomenėje populiarinti Lietuvos istoriją (archyve saugomų istorinių šaltinių kopijos talpinamos internetinėje Genealogų draugijos svetainėje), tausojant archyve saugomus dokumentus.
 • pateikti preliminarius duomenis informaciniam Genealogų draugijos leidiniui kitame posėdyje.
 • kitas tarybos susirinkimas numatytas 2007 m. gruodžio 19 d., trečiadienį, 17 val., Lietuvos Technikos bibliotekoje.

2007-10-30 Lietuvos technikos bibliotekoje (Šv. Ignoto g. 6, Vilnius) vyko Genealogų draugijos konferencija – susitikimas su istoriku G. S. Ilgūnu, kuris pristatė savo knygą "1863 m. sukilimas". GD nariams įteikti nario pažymėjimai

IMG_9641.jpg IMG_9642.jpg IMG_9644.jpg

 

 

 

 

 2007-10-20

nuotrauka Karalių rūmuose Varšuvoje vyko 1788 - 1792 m. Didžiojo seimo palikuonių susirinkimas.

Nuotraukoje - Lietuvos Genealogų draugijos pirmininkas Česlav Malevskis su kunigaikščiu Witold'u Czartoryski'u.

2007-09-30 GD taryboje svarstyta ir nutarta:

 • Nutarta patvirtinti GD nario pažymėjimo blanką.
 • aptartos GD leidinio rengimo ir medžiagos ruošimo perspektyvos:
  • nutarta genealoginio leidinio metmenis pateikti svarstyti lapkričio 7d. Siūlyta įdėti GD įstatus ir programą.
  • Lotynų lietuvių lenkų istorinių terminų žodyną (ruošia S.Gasparavičienė ir A.Musteikienė)
  • Apžvalgą apie archyvinių dokumentų kategorijas genealoginiuose tyrimuose anglų kalba su lietuviška reziume, rengia V.Botyrius
  • Aukštosios Kirsnos arba Arnionių dvaro istorijos apžvalgą per dvarų savininkų genealogijos prizmę, rengia S.Gasparavičienė, L.Vileikienė
 • Aptartas būsimas susitikimas su istoriku G. Ilgūnu 2007m. spalio 30d.

2007-08-30 GD taryboje svarstyta ir nutarta:

 • Leisti periodinį genealoginį leidinį: preliminariai būtų iki 50 puslapių apimties, skirtas genealogijos aktualijoms apžvelgti, naujų knygų recenzijoms publikuoti. Pirmus metus planuojama išleisti du vienetus, vėliau – per metus – keturis egzempliorius. Struktūrinių leidinio pagrindų sandara: kronika, metodika (metodologija) ir teorija, giminės aprašymas. Genealogų draugijos periodinio leidinio teiktini preliminarūs pavadinimo variantai: „Genealogijos apžvalga“, „Genealogijos naujienos“, „Genealogijos žinios“.
 • Parengti ir pagaminti GD nario bilietą iki artimiausio GD narių susirinkimo. Būsimas nario bilietas galiotų kartu su asmens dokumentu ir būtų išduotas preliminariai 2 metams.
 • Genealogų draugijos narių susirinkimą ir paskaitą organizuoti spalio 25 d. 18 val.
 • Kitas tarybos susirinkimas - 2007 m. rugsėjo 27 d., ketvirtadienį, 17 val., Lietuvos Technikos bibliotekoje.

2007-03-28 Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko pirmasis GD Kauno skyriaus steigiamasis susirinkimas.Skyrius neįsteigtas

2007-03-26 GD tarybos posėdyje apsvarstyta:

 • pagrindiniai internetinės svetainės metmenys

2007-03-09 GD tarybos posėdyje apsvarstyta:

 • GD Vilniaus skyriaus steigimo metmenys, pristatyti įstatai;
 • nutarta išsiaiškinti dėl GD viešosios įstaigos kartu su LVIA steigimo perspektyvos įstatymų numatyta tvarka;
 • kitas tarybos susirinkimas 2007 m. Balandžio 26 d. 17 val. Technikos bibliotekoje.

2007-02-24 Pirmajame respublikiniame GD suvažiavime

2002
 • išklausytas pirmininko Č. Malevskio pranešimas: apžvelgtas genealogijos objektas, sukonkretinta programa;
 • išklausyti svečių pasisakymai:
 • Čijūnskienė Virginija, Lietuvos valstybinio istorinio archyvo (toliau LVIA) skyriaus vedėja pristatė nuo 2006 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Valstybinio Istorijos Archyvo, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Dailės muziejus vykdomą skenavimo programą: planuojama internete š. m. kovo mėnesį nemokamai pateikti 180 000 vaizdų (20 fondų) jpg formate. Po šio projekto bus tęsiami darbai – visų bažnyčių metrikinių knygų skenavimas; 2007 metais numatyta 4 000 LVIA metrikinių knygų kadrų.
 • Paminėta vienas iš svarbiausių draugijos šiandieninės praktikos uždavinių – duomenų bazės kaupimas, genealogų teisių apjungimas ir gynimas;
 • Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimo programos direktorius, istorikas Gediminas Ilgūnas apžvelgė genealogijos reikšmę žmonių tarpe įvairiuose lygmenyse. Pasiūlė didesnį „induktyvinės genealoginės piramidės“ reikšmingumą ir populiarinimą lyginant su vyriškojo poliaus genealogine schema. Iškėlė mintį teikti siūlymus archyvui dėl priimtinesnio laiko ir praplėsti darbo valandas.
 • nuspręsta pritarti GD įstatams, struktūrai, programai;
 • GD pirmininku išrinktas Č. Malevskis;
 • į GD tarybą išrinkti 7 nariai: A. Baškys, V. Botyrius, R. Butautas, S. Gasparavičienė, Č. Malevskis, K. Tracevskis, J. Mačiulis
 • Į revizijos komisiją išrinkti: T. Chomentauskas, A. Volk, V. Lozovskis.
 • Į GD priimta 22 nauji nariai

2007-02-14 GD tarybos posėdyje apsvarstyta:

 • būsimo suvažiavimo eiga ir kviečiamų svečių sąrašas
 • pirmininko kandidatūra
 • tarybos ir revizijos komisijų kandidatūros

2007-01-23 GD tarybos posėdyje nuspręsta:

 • įsteigti Genealogų draugijos Vilniaus skyrių;
 • patvirtinti Genealogų draugijos Vilniaus skyriaus nuostatus

2007-01-11 GD tarybos posėdyje:

 • priimta Genealogų draugijos veiklos programa;
 • apsvarstyti organizaciniai pirmojo suvažiavimo klausimai;
 • išrinktas GD logotipas;
 • kitas GD tarybos susirinkimas numatomas vasario 15 d.

2007-01-08 GD tarybos posėdyje:
Pasiūlytas ir aptartas GD veiklos programos projektas, kurį galutiniai nuspręsta pateikti kitą susirinkimą, sausio 24 d. (Č. Malevskis, V. Botyrius. ).

2007-01-04 GD tarybos posėdyje apsvarstyta:

 • prašymo dėl priėmimo į Genealogų draugiją anketos;
 • skelbimo suvažiavimui tekstas;
 • GD logotipo variantai.
Go to top