2009-10-30 GD tarybos posėdyje svarstyta ir nutarta:

 1. Aptartas praėjęs renginys, patvirtinta sąmata;
 2. Apsvarstyta naujo nario Valerijaus Voronino (Druskininkai) kandidatūra į LGHD narius;
 3. Pavesta Agatai Zarunskaitei ir Aidui Baškiui dalyvauti Virtualaus archyvo skaitmeninimo projekte.

2009-09-26

 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos šventinis renginys, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti prasidėjo šv. mišiomis, kurių metu buvo pašventinta LGHD vėliava. Po mišių Vilniaus universiteto patalpose Mažojoje Auloje 39 asmenims, išsiaiškinusiems savo genealogines šaknis, buvo įteikti kilmės liudijimai, 4-iems asmenims - herbo liudijimai.

Asmenims, nusipelniusiems Lietuvos istorijai, genealogijai ir heraldikai ( kun. Radvilų giminės palikuoniui Motiejui Radvilai, istorikui doc. dr. A. Bumblauskui, Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkui hab. m. dr. E. Rimšai, heraldikos dailininkui A. Každailiui, skulptoriui prof. K. Bogdanui, hab. m. dr. B. Vonsavičiui ir aktorei, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos buvusiai vadei, Garbės bajorei U. Nasvytytei) buvo įteikti Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos garbės nario pažymėjimai.

2009-07-27 Genealogų draugija perregistruota į LIETUVOS GENEALOGIJOS IR HERALDIKOS DRAUGIJĄ (LGHD)

2009-07-02 GD tarybos posėdyje svarstyta ir nutarta:

 1. Apsvarstyta ir pritarta GD garbės narių kandidatūroms
 2. Numatyta surengti šventinį Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimo renginį - suvažiavimą rugsėjo 26 d.
 3. GD Kauno skyriaus pirmininku paskirtas Gintautas Ruminas.
 4. Atidėtas A. Každailio ir Č. Malevskio knygų paramos svarstymas.

2009-06-04 GD tarybos posėdyje svarstyta ir nutarta:

 1. Patvirtinti Dokumentų patikros ir heraldikos komisijų teikiamų paslaugų kainynus.
 2. Pristatyti liudijimų maketai. Nutarta liudijimo pavadinime palikti tik „Kilmės liudijimas“. Tobulinti toliau liudijimą.
 3. Nutarta steigti GD skyrius Kaune ir Alytuje
 1. GD taryba buvo informuota, kad šių metų birželio 9 d. 18 val. Kaune įvyks Kauno skyriaus steigiamasis susirinkimas, kurio organizatoriumi yra paskirtas Gintautas Ruminas. GD tarybos pirmininkas įgaliojo GD tarybos narius A. Baškį, L. Bartkienę, A. Nanartavičių ir D. Vervečką atstovauti GD tarybą steigiamajame Kauno skyriaus susirinkime;
 2. susisiekti su Alytaus atstovais ir suderinti Alytaus skyriaus steigiamojo susirinkimo vietą ir laiką, bei įgalioti kelis GD tarybos narius; dalyvauti Alytaus skyriaus steigiamajame susirinkime. Atstovai bus paskirti tiksliai suderinus susirinkimo laiką ir vietą;
 3. įgalioti Č. Malevskį nuskanuoti ir intenetu išsiųsti įstatus įkėlimui į GD tinklalapį;
 4. pakeisti GD pažymėjimą, paliekant tik du metų skaitmenis (20..... m.).
 1. Č. Malevskis trumpai pristatė savo pranešimą, kurį skaitys šių metų birželio 9 d. Archyvarų konferencijoje. Pagrindinės problemos, kurios bus akcentuojamos pranešime: archyve saugomų bylų prasta būklė ir ribotas jų prieinamumas skaitytojams.
 2. Kitas GD Tarybos posėdis numatytas 2009 m. liepos 2 d. Jakšto g. 9, Vilniuje 17 val. 00 min.

2009-05-28 GD tarybos posėdyje svarstyta ir nutarta:

 1. D. Vervečka informavo, kad seimo posėdyje nutarta atšaukti visų archyvų centralizaciją. Istorijos archyvas lieka atskira institucija. Kiti kai kurie archyvai yra jungiami į vieną.
 2. Buvo pristatytos GD draugijos plėtros galimybės. Nutarta: kurti skyrius Kaune, Alytuje ir Vilniuje. Naujų centrų steigimosi išlaidas iki 50 % kompensuoti iš GD biudžeto.
 3. Patvirtintas Dokumentų patikros komisijos darbo reglamentas;
 4. Patvirtintas Heraldikos komisijos darbo reglamentas.
 5. Patvirtinti prašymų blankai.
 6. Kitas GD tarybos neeilinis posėdis numatytas 2009-06-04.

2009-04-14 GD neeiliniame tarybos posėdyje svarstyta ir nutarta:

 1. GD tarybos sekretore išrinkta Agata Zarunskaitė
 2. Svarstytas Dokumentų patikros ir heraldikos komisijos darbo reglamentas.
 3. Apsvarstytas GD paraiškos pateikimas Kultūros rėmimo fondo skelbiamam konkursui 2009 M. KULTŪROS IR MENO PROJEKTAMS IŠ DALIES REMTI
 4. Numatyta darbotvarkė kitam posėdžiui, įvyksiančiam 2009-05-28

2009-04-30 GD tarybos posėdyje svarstyta ir nutarta:

 1. Svarstytas Dokumentų patikros ir heraldikos komisijos šeimos ženklų kūrimui ir genealogijos medžių tvirtinimui darbo reglamentas.
 2. Leisti žurnalą du kartus per metus.
 3. Sudaryti genealoginių knygų ir asmenų, rašančių knygas genealogine tema, sąrašą.
 4. Pasiūlyti svetainės lankytojams rašyti straipsnius genealoginėmis temomis ir geresnius talpinti svetainėje.
 5. Kitas tarybos posėdis numatytas surengti gegužės 14 d.

2009-04-25 GD trečiajame suvažiavime:

 1. Pirmininkas Česlav Malevskis apžvelgė GD veiklą, užduotis, perspektyvas. Pažymėjo, kad GD veiklos pagrindas: konsultacijos, genealogijos propagavimas, leidyba, genealogijos kaip mokslo plėtra.
 2. Aptarta metinė GD veikla, atlikti darbai, GD tikslų įgyvendinimas. GD pirmininko pavaduotoja S. Gasparavičienė apžvelgė praėjusių metų kreipimąsi į fondus GD plėtrai, bažnyčiose esančių metrikinių dokumentų išsaugojimo siekius.
 3. Revizijos komisijos pirmininkas T. Chomentauskas pristatė metinę revizijos komisijos ataskaitą, kuri buvo patvirtinta.
 4. Pirmininkaujantis K. Tracevskis GD nariams pristatė GD įstatų pakeitimus.
 5. Nutarta GD veiklą pripažinti teigiama, patvirtinti 2009 m. balandžio mėn. 20 d. Protokolo Nr. 20 Tarybos sprendimu pasiūlytiems įstatų pakeitimams (nauja redakcija), įgalioti pirmininką pasirašyti dokumentus; plėtoti internetinį puslapį (svetainę), skelbti joje be kitos informacijos internetinių svetainių adresus, kuriuose talpinama informacija apie genealogiją; kreiptis į Archyvų departamentą dėl nykstančių fondų prieinamumo; talpinti žurnale patarimus kaip naudotis archyvine medžiaga pirminėms genealoginėms paieškoms; svarstyti klausimą dėl dalyvavimo Archyvarų draugijos veikloje kaip juridiniam asmeniiui.
 6. Nutarta GD tarybą rinkti trejiems metams.
 7. Nutarta GD pirmininku išrinkti Česlovą Malevskį, GD pirmininko pavaduotojais išrinkti S. Gasparavičienę ir D. Vervečką.
 8. Nutarta Tarybos nariais išrinkti:
  Aidą Baškį, Vilių Botyrių, Sigitą Gasparavičienę, Juozapą Mačiulį, Česlavą Malevskį, Kazį Tracevskį, Audronę Musteikienę, Artūrą Nanartavičių, Vytautą Saulevičių, Danielių Vervečką, Agatą Zarunskaitę.
 9. Išrinkti revizijos komisijos nariais:
  Teodorą Chomentauską, Darių Kvietkauską, Kęstutį Počiejų, nutarta komisijos pirmininku išrinkti T. Chomentauską.
 10. Nutarta Dokumentų patikros komisijos nariais išrinkti:
  N. Češkevičiūtę, E. Orlovą, A. Paltaracką, A. Sasnauskienę, V. Saulevičių, D. Vervečką, B. Vonsavičių, A. Zarunskaitę, patikros komisijos pirmininku išrinkti D. Vervečką, kancleriu skirti V. Saulevičių.
 11. Nutarta Heraldikos komisijos nariais rinkti:
  A. Baškį, A. Každailį, A. Nanartavičių, A. Razmų, S. Vėlyvį, L. Vileikienę, komisijos pirmininku rinkti A. Baškį, komisijos kancleriu išrinkti A. Nanartavičių.
 12. Draugijos pirmininkas baigiamajame žodyje aptarė GD veiklos gaires, plėtros perspektyvas.

2009-04-09 GD tarybos posėdyje svarstyta ir nutarta:

 1. Pasirengimas III-jam GD suvažiavimui
 2. Apsvarstyta įstatų papildymų ir pakeitimų punktai, pakeitimams pritarta.

2009-03-26 GD tarybos posėdyje svarstyta ir nutarta:

 1. Interneto svetainės talpinimo ir adreso palaikymo paslaugų tiekėjo pakeitimo galimybės. Nuspręsta palikti tą patį adresą, bet pakeisti paslaugų tiekėją dėl nekokybiškų paslaugų;
 2. Kartu su LBKS nuomoti GD būstinei patalpas Jakšto 8, 2008 kambarys.
 3. Nuspręsta surengti GD III-jį suvažiavimą balandžio 25 d.
 4. Svarstyta galimybės tvirtinti atskirų žmonių sudarytas genealogijas bei genealoginius medžius, sudarius Dokumentų patikros komisiją ir išduodant patvirtintus liudijimus. Atidėta tolesniam svarstymui.

2009-01-30 GD tarybos posėdyje svarstyta ir nutarta:

 1. pavesta GD tarybos nariui K. Tracevskiui pasidomėti ir pateikti galimybes dėl patalpų nuomos Jakšto g. 9, Vilniuje.
 2. patvirtinti Draugijos informacinio periodinio leidinio naujo numerio straipsnius ir kito tarybos posėdžio metu pateikti preliminarią turinio apžvalgą.
 3. Tarybos nariai buvo informuoti apie Kalvarijos ir Užnemunės bažnytines knygas, saugomas Punske ir pavedė duomenų tikrumą dviejų mėnesių laikotarpyje patikrinti tarybos narei S. Gasparavičienei. Teigiamu atveju balandžio mėn. antroje pusėje organizuoti GD narių komisiją, kuri vyktų esančias metrikines knygas suskaitmeninti.
 4. aptarti esamos GD internetinės erdvės išlaikymo klausimai. R. Butautas pasiūlė internetiniame puslapyje pateikti genealoginės literatūros nuorodas, reprezentaciniame draugijos puslapyje akcentuoti nuorodą „Renginiai“, pateikti renginių planą. V. Botyrius pasiūlė esamus genealogų kontaktus pateikti lengviau pasiekiamus puslapio vartotojams. Pavesti GD pirmininko pavaduotojai S. Gasparavičienei paduoti paraišką į Kultūros ministeriją, kultūros fondą dėl internetinio puslapio išlaikymo.
 5. kitas tarybos susirinkimas numatytas 2009 m. vasario 26 d. ketvirtadienį 17 val. Technikos bibliotekoje.
Go to top